B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

Kies een categorie:
of zoek op trefwoord of isbn :

1.1.0 Bijbelwetenschappen Algemeen

   
Jahrbuch fuer Biblische Theologie no 17, 2002, Gottes Kinder
Neukirchener, 2002, pap, 427pp, € 35.00, 9783788719203
winkelwagen
   
Adam, A.K.M.
Faithful Interpretation. Reading the Bible in a Postmodern World
BY ORDER
Fortress Press, 2006, pap, 208 pp, € 19.75, 9780800637873
winkelwagen
Astell, A.W. & S. Goodhart (eds)
Sacrifice, Scripture, & Substitution. Readings in Ancient Judaism and Christianity
This collection of essays focuses on sacrifice in the context of Jewish and Christian scripture and is inspired by the thought and writings of Rene Girard. The contributors engage in a dialogue with Girard in their search for answers to key questions about the relation between religion and violence.

The book is divided into two parts. The first opens with a conversation in which Rene Girard and Sandor Goodhart explore the relation between imitation and violence throughout human history, especially in religious culture. It is followed by essays on the subject of sacrifice contributed by some of the most distinguished scholars in the field, including Bruce Chilton, Robert Daly, Louis Feldman, Michael Fishbane, Erich Gruen, and Alan Segal. The second part contains essays on specific scriptural texts (Abraham's sacrifice of Isaac in Genesis 22 and the book of Job in the Jewish tradition, the Gospel and Epistles in the Christian tradition). The authors explore new ways of applying Girardian analysis to episodes of sacrifice and scapegoating, demonstrating that fertile ground remains to further our understanding of violence in the Hebrew and Christian scriptures.

Notre Dame UP, 2011, pap, 475 pp, € 58.50, 9780268020385
winkelwagen
   
Auffarth, C. & L.T. Stuckenbruck (eds)
The Fall of the Angels
Themes in Biblical Narrative, Brill, 2004, geb, 302 pp, € 104.95, 9004126686 / 9789004126688
winkelwagen
Ausloos, Hans
In den beginne...de 'schepping' in beeld, woord en klank
Geen enkel boek heeft zo intens onze cultuur beinvloed als de bijbel. Talloze werken uit de West-Europese muziek, beeldende kunsten en literatuur zijn door de Bijbel geinspireerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via 'vertaling', parafrase en interpretatie. Ook nu nog blijft de Bijbel de hedendaagse kunstenaars intrigeren. Tegen de achtergrond van de herdenking van de tweehonderdste verjaardag van de geboorte van Charles Darwin en de tweehonderdste sterfdag van de componist Franz Haydn, kozen de organisatoren van de jaarlijkse lezingencyclus 'Bijbel en Cultuur' ervoor om, na de succesvolle lessenreeksen over Hooglied (2006), koning Salomo (2007) en Job (2008), in 2009 de Bijbelse scheppingsvoorstellingen en hun doorwerking in de Westerse cultuur te bestuderen. Immers, wars van elke vorm van creationisme, hebben de Bijbelse scheppingsverhalen nog altijd iets te vertellen. Die Bijbelse teksten teksten willen immers niet verklaren hoede wereld en de mens er zijn gekomen. Ze willen veeleer verkondigen dat het leven zin heeft en roepen tot het streven naar een wereld waarin het goed is om leven. En precies deze gedachte heeft kunstenaars van alle tijden ertoe aangezet de Bijbelse scheppingsmythen te verbeelden, te verwoorden en te verklanken.

De eerste bijdragen is bedoeld als een kennismaking met de Bijbelse scheppingsvoorstellingen (H. Ausloos). Vervolgens wordt de doorwerking van het scheppingsmotief in de beeldende kunsten (B. Baert), de literatuur (H. Bloemen) en de muziek (L. Bossuyt) belicht.

Acco, 2011, pap, 224 pp, € 23.85, 9789033482328
winkelwagen
Ausloos, Hans, B. Lemmelijn
De bijbel: een (g)ouden gids. Bijbelse antwoorden op menselijke vragen
De vraag naar zingeving is tegelijk heel oud en uiterst actueel. Existentiele vragen naar het waarvandaan, het waarheen, het waarom en waartoe zijn vragen van alle tijden. Mensen hebben vanouds getracht in het leven, met en ondanks al zijn beperkingen, hun weg te vinden op een zinvolle manier. Hebben de dingen zin? Geven wij ze zin? En hoe behouden we zin om te leven?

In een eerste deel wordt de historisch-culturele evolutie van mysterie naar ontluistering geschetst, specifiek ten aanzien van onze omgang met de bijbel. In het tweede deel worden mogelijke antwoorden op deze ontluistering beschreven, gaande van verkrampt fundamentalisme tot verrijking in kritische omgang. Ten slotte biedt het derde deel bijbelse antwoorden op fundamenteel menselijke vragen, onder meer over onze oorsprong en bestemming (schepping), het intermenselijk samenleven (de decaloog), sociale rechtvaardigheid (Jubeljaar) en de spanning tussen vergankelijkheid en zingeving (Wijsheidsliteratuur).

Acco, 2005, pap, 190 pp, € 28.10, 9789033459559
winkelwagen
Ausloos, Hans en Benedicte Lemmelijm (red)
Bijbelse wijsheid aan het woord; Verslagboek Vliebergh-Science- Leergang
De oudtestamentische Wijsheidsliteratuur is voor alles de schriftelijke neerslag van praktische levenswijsheid. Als dusdanig zijn deze teksten een oproep om ten volle van het leven, en de liefde, te genieten, of om er in ieder geval het beste van te maken. De in de Wijsheidsliteratuur verwoorde nuchtere en vaak sceptische wereldvisie behoedt dan ook voor een al te vrome en wereldvreemde religieuze vlucht uit de werkelijkheid. Immers, 'leven voor de dood' gaat 'leven na de dood' in alles vooraf.

Dit boek bevat de neerslag van de tweedaagse Vliebergh-Sencie leergang, sectie Bijbel, georganiseerd door de Vlaamse Bijbelstichting in samenwerking met de Faculteit Godgeleerdheid van de K.U.Leuven op 22 en 23 augustus 2006. In de diverse bijdragen van Hans Ausloos, Reimund Bieringer, Hans Debel, Mimi Deckers-Dijs, Paul Kevers, Benedicte Lemmelijn en Pierre Van Hecke wordt vanuit verschillende invalshoeken, met kennis van zaken maar zeer toegankelijk, de oudtestamentische wijsheid en haar doorwerking aan de lezer voorgesteld. Tegelijkertijd slaagt dit boek erin om alle afzonderlijke bijbelse wijsheidsboeken de revue te laten passeren. Aan bod komen de boeken Job, Spreuken, Prediker, Hooglied, Wijsheid van Salomo en Wijsheid van Jezus Sirach.

VBS/ Acco, 2007, pap, 219 pp, € 20.00, 9789033466366
winkelwagen
   
Bach, A. (ed.)
Religion, Politics, Media in the Broadband Era
By order
Bible in the Modern World Series, no 2, Sheffield Phoenix Press, 2005, geb, 190 pp, € 54.95, 1905048076 / 9781905048076
winkelwagen
   
Bach, Alice
Women, Seduction, and Betrayal in Biblical Narrative
Cambridge UP, 1997, pap, 296 pp, € 29.95, 9780521475600
winkelwagen
   
Bagnall, R. S.
Early Christian Books in Egypt
Princeton UP, 2009, geb, 109 pp, € 28.90, 9780691140261
winkelwagen
   
Barnes Tatum, W.
Jesus at the Movies: A Guide to the First Hundred Years
by order
Polebridge Press, 1997, pap, 245 pp, € 30.95, 0944344674 / 9780944344675
winkelwagen
   
Bartholomew, C., S. Hahn, R. Parry, C. Seitz & A. Wolters
Canon and Biblical Interpretation
Scripture & Hermeneutics Vol. 7, Paternoster, 2006, geb, 445 pp, € 34.75, 9781842270714
winkelwagen
Barton, J.
The Nature of Biblical Criticism
WJK, 2007, pap, 206 pp, € 23.95, 9780664225872
winkelwagen
Barton, J. (ed)
The Cambridge companion to Biblical Interpretation
This book provides the first complete guide for students to the present state of biblical studies. The twenty-one specially commissioned chapters are written by established scholars from North America and Britain, and represent both traditional and contemporary points of view. The chapters in Part One cover all the methods and approaches currently practised in the academic study of the Bible, while those in Part Two examine the major categories of books in the Bible from the perspective of recent scholarship - e.g. historical books of the Old Testament, Gospels, prophetic literature. Major issues raised are: the relation of modern 'critical' study of the Bible to 'pre-critical' and 'post-critical' approaches; the place of history in the study of the Bible; feminist, liberationist and new historicist concerns; the relation of Christian and Jewish scholarship; and recent interest in the Bible as literature.
Cambridge University Press, 1998, pap, 338 pp, € 31.00, 9780521485937
winkelwagen
   
Bastiaens, J.
Een onmetelijke schatkamer: Leven en bidden met de Bijbel
KBS, 2009, pap, 132pp, € 14.50, 9789061731511
winkelwagen
Bechtel, Guy
De vier vrouwen van God, de hoer, de heks, de heilige en de kwezel
Van 18,11 voor 12,50

Eeuwenlang heeft de Kerk aan de vrouw niets anders dan onderwerping gevraagd. Ze heeft zich zowat onophoudelijk verzet tegen de bevrijding van de vrouw, tegen haar deelname aan onderwijs en cultuur, tegen haar aanwezigheid in de arbeidswereld, en vandaag nog steeds tegen haar toetreding tot het priesterambt. Waar komt die mythe van de minderwaardigheid van de vrouw toch vandaan, die we in bijna alle religies, en zeker in het jodendom, christendom en de islam, terugvinden?

Averbode/Agora, 2000, pap, 340 pp, € 12.50, 9789039108383
winkelwagen
Beek, A. van de
Hasselelponi. Meditaties over verrassende teksten uit de bijbel
Er zijn teksten in de Bijbel die vrijwel nooit worden gelezen. Er zijn verzen die worden genegeerd omdat ze lastig zijn. Er zijn hoofdstukken die ineens een rare wending hebben. Er zijn verbindingen die je zomaar over het hoofd ziet. En de Bijbel kent mensen aan wie niemand aandacht schenkt, zoals Hasselelponi.

In deze bundel haalt dr. A. van de Beek dergelijke teksten en passages naar voren in een reeks meditaties. Ze roepen op tot verder denken, associeren en peinzen over de verrassingen die God ons geeft.

Meinema, 2012, pap, 121 pp, € 13.50, 9789021144252
winkelwagen
Bekkenkamp, J. & Y. Sherwood (eds)
Sanctified Aggression. Legacies of Biblical and Postbiblical Vocabularies of Violence
Journal for the Study of the Old Testament Series 400 / The Bible in the 21st Century Series 3, T & T Clark, 2004, pap, 248 pp, € 67.50, 9780567080608
winkelwagen
   
Berlin, A.
The Dynamics of Biblical Parallelism
Eerdmans/Dove, 2008, pap, 200 pp, € 19.00, 9780802803979
winkelwagen
   
Berlinerblau, J.
The Secular Bible: Why Nonbelievers Must Take Religion Seriously
Cambridge UP, 2005, pap, 217 pp, € 22.95, 052161824x
winkelwagen
   
Bielo, J. S. (ed.)
The Social Life of Scriptures. Cross-Cultural Perspectives on Biblicism
B2174
Signifying (on) Scriptures, Rutgers UP, 2009, geb, 237 pp, € 74.95, 9780813546056
winkelwagen
   
Bielo, J. S. (ed.)
The Social Life of Scriptures. Cross-Cultural Perspectives on Biblicism
B2174
Signifying (on) Scriptures, Rutgers UP, 2009, pap, 237 pp, € 30.90, 9780813546063
winkelwagen
   
Boer, R.
Marxist Criticism of the Bible. A Critical Introduction to Marxist Literary Theory and the Bible
by order
Biblical Seminar, vol 87, T & T Clark, 2003, pap, 265pp, € 54.90, 9780826463289
winkelwagen
   
Boer, R.
Rescuing the Bible
By Order
Blackwell Manifestos, Blackwell, 2007, pap, 177 pp, € 26.50, 9781405170208
winkelwagen
   
Boer, R.
Secularism and Biblical Studies
B1320
Bibleworld Series, Equinox, 2010, geb, 224 pp, € 78.50, 9781845533748
winkelwagen
   
Boer, R.
Secularism and Biblical Studies
B1320
Bibleworld Series, Equinox, 2010, pap, 219 pp, € 22.95, 9781845533755
winkelwagen
   
Boer, Roland
Symposia.Dialogues Concerning the History of Biblical Interpretation
Bible World Series, Equinox Publishing, 2007, pap, 154 pp, € 36.50, 9781845531027
winkelwagen
Borg, Marcus J.
Reading the Bible Again for the First Time
Harper Collins, 2006, pap, 321 pp, € 15.95, 9780060609191
winkelwagen
Braaten, C. en Jenson, R.
The Last Things. Biblical & Theological Perspectives on Eschatology
In modern theology the last things of traditional Christian doctrine have largely been ignored or replaced with various metaphysical, psychological, or ethical reinterpretations of Christianity. This volume takes the biblical vision of the future seriously once again, explaining the significance of Christian eschatology for the faith and theology of the contemporary church. Contributors: Carl E. Braaten, Paul D. Hanson, Arland J. Hultgren, Robert W. Jenson, Philip D. W. Krey, John A. McGuckin, George L. Murphy, David Novak, Wolfhart Pannenberg
Eerdmans, 2002, pap, 168 pp, € 22.25, 9780802848789
winkelwagen
Brabant, C. & M. Moyaert (red.)
Worstelen met het Woord. Tegendraadse bijbellezingen
In dit boek buigt een veertiental (joodse en christelijke) theologen en filosofen zich op een originele wijze over een aantal bekende en minder bekende bijbelse verhalen die ook vandaag nog te denken geven. In een vaak onconventionele lectuur bezinnen de auteurs zich over een bijbelse passage die hen uitdaagt, verwondert of misschien zelfs tegen de borst stuit. Ze aarzelen daarbij niet om uiterst kritische vragen te stellen en ze verzetten zich tegen een lezing die de teksten ontdoet van hun 'vreemdheid'.Want juist in de weerbarstigheid van deze verhalen licht iets op van wat het betekent te geloven, namelijk worstelen met God door te worstelen met teksten die over hem vertellen.

Elk van de bijdragen belicht vanuit een telkens weer ander perspectief deze geloofsworsteling. Op die manier tekent dit boek ook verzet aan tegen de in onze maatschappij nog tamelijk courante opvatting dat religie of geloof vooral iets is voor mensen die de complexe werkelijkheid niet 'aankunnen'. Het geloof zou zekerheid bieden, een duidelijke, stabiele, ja zelfs absolute identiteit temidden van pluraliteit, verandering en relativiteit. Het zou een manier zijn om moeilijke vragen te vermijden en een eind te maken aan gevoelens van ambiguiteit, twijfel en onzekerheid. De auteurs van dit boek betwisten dit en illustreren met hun ongewone bijbelhermeneutiek dat religie ons allerminst van hindernissen, moeilijkheden en spanningen verlost. Geloven is zowel instemmen als tegenspreken. Geloven is God antwoorden, maar precies door hem ook ter discussie te durven stellen. Dit boek wil de geloofsworsteling in al haar scherpte benoemen en bespreken als een theologisch en filosofisch vruchtbaar thema.
Klement / Pelckmans, 2009, pap, 191 pp, € 18.95, 9789086870561
winkelwagen
Brenner, Athalya (ed.)
Are we Amused? Humour about Women in the Biblical Worlds
Biblical humor about women and gender remains elusive for many readers, for its recognition may imply the realization that it's a cruel and disrespectful humor, ridicule rather than good-natured fun. But viewing humor as social critique, as is largely done in the essays in this volume, with respect to both the texts read and their actual or implied author, may be fun as well as significant for understanding the biblical worlds. As most of the essays show, writing about women is writing about men as well. In other words, it is writing about gender roles. The critique of women, womanhood and femaleness implied by biblical and related texts serves, in equal measure, as a critique of men, manhood and maleness in the texts, of the texts authors, and of the texts' commentators and readers. Contributors include Scott Spencer, Mary Shields, Kathleen O'Connor, Toni Craven, Kathy Williams, Athalya Brenner, Gale Yee, Amy-Jill Levine, and Esther Fuchs.
Journal for the Study of the Old Testament Supplement S. Vol 383 / The Bible in the 21st Century Series 2, T&T Clark, 2004, pap, 158 pp, € 56.00, 9780567083302
winkelwagen
Brenner, Athalya en J.W. van Henten
Recycling Biblical Figures. Papers read at a NOSTER colloquium in Amsterdam 12-13 May 1997
Studies in Theology and Religion / STAR 1, Van Gorcum, 1999, geb, 336 pp, € 46.90, 9789058540041
winkelwagen
Brenner, Athalya, F.H.Polak (eds)
Performing Memory in Biblical Narrative and Beyond
Bible in the Modern World No. 25, Sheffield Phoenix Press, 2009, geb, 324 pp, € 77.00, 9781906055806
winkelwagen
Brenner, Athalya & Fontaine, C. (ed)
A feminist companion to bliblical methodologies, approaches and strategies
A Feminist Companion to Reading the Bible: Approaches, Methods and Strategies forms a conclusion to the series of 10 volumes published in the groundbreaking Feminist Companion to the Bible since 1993. Not only is this the companion to the Companion, but, it is at the same time the forerunner and companion to a second series of nine volumes of the Feminist Companion. In all, there will be a unique collection of 20 volumes representing the enormous range of influence that feminist criticism has come to have in biblical studies. Anchored always in particular biblical texts, the essays in this multi-authored Companion to Reading the Bible have a distinct methodological slant, reflecting the numerous developments in feminist criticism that have occurred since the first books in the series were published, and forming an indispensable handbook for every biblical scholar and student today.
The Feminist Companion to the Bible, 11, Sheffield Academic Press, 1997, pap, 580 pp, € 39.95, 9781850756743
winkelwagen
Brettler, Marc Zvi, Peter Enns, Daniel J. Harrington, S.J.
The Bible and the Believer: How to Read the Bible Critically and Religiously
How can one read the Bible both critically and religiously? To answer that question, The Bible and the Believer enlists one Jewish, one Catholic, and one Protestant biblical scholar who explain and illustrate how to read the Hebrew Bible/Tanakh/Old Testament critically and religiously in light of their own religious traditions. The problem they deal with not only haunts biblical scholarship today but also disturbs students and others exposed to biblical criticism for the first time in university courses or through reading. Failure to deal with the problem often results in rejection of either the critical approach or the religious approach (or both). Brettler, Enns, and Harrington demonstrate how to read the Bible critically through the lens of tradition, guiding readers through the history of interpretation as well as the history of biblical exegesis within each faith.
Oxford UP, 2012, geb, 210 pp, € 26.00, 9780199863006
winkelwagen
   
Brett, M. G.
Decolonizing God. The Bible in the Tides of Empire
By Order
Sheffield Academic Press, 2007, geb, 237 pp, € 51.50, 9781906055370
winkelwagen
   
Brock, S.
The Bible in the Syriac Tradition
BY ORDER
Gorgias Press, 2006, pap, 178 pp, € 48.00, 9781593333003
winkelwagen
   
Brown, M.J.
Blackening the Bible. The Aims of African American Biblical Scholarship
Trinity Press, 2004, pap, 226 pp, € 32.50, 9781563383632
winkelwagen
Brown, W.P.
Engaging Biblical Authority. Perspectives on the Bible as Scripture
Is the Bible infallible as some churches claim? Is it a historical document or a piece of literature, as scholars suggest? This helpful new book offers a brief introduction to the question of biblical authority, using essays by sixteen scholars who use the Bible as the word of God in their own religious tradition and scholarship. After William Brown introduces the basic issues of biblical authority, each scholar presents a different, but sympathetic, view from his or her own perspective. Included are traditional Reformed, Lutheran, Wesleyan, Catholic, Jewish, and Orthodox views; recent conservative and evangelical positions; and critical African American, Asian American, Hispanic, feminist, and womanist perspectives.
WJK, 2007, pap, 157 pp, € 20.00, 9780664230579
winkelwagen
Brueggemann, Walter
Redescribing Reality. What we do when we read the Bible
SCM Press, 2009, pap, 155 pp, € 23.95, 9780334042167
winkelwagen
Brueggemann, Walter
The Book that Breathes New Life. Scriptual Authority and Biblical Theology
The purpose of this collection of Brueggemann's essays is to bring to the fore a much more extensive critical engagement on his part with the current discussion about the Old Testament, its character, its authority, its theology, and especially its God.... Readers of these essays who think they may have grasped what Brueggemann has to say about the theology of the Old Testament from reading his magnum opus will find that he is still thinking, still listening, and still helping us understand the scriptures of Israel and the church at an ever deeper level.
Fortress, 2011, pap, 228 pp, € 24.50, 9780800698300
winkelwagen
Brueggemann, Walter
The Land. Place as Promise and Challenge in Biblical Faith.
Overtures to Biblical Theology., Fortress Press, 2002, pap, 225 pp, € 19.25, 9780800634629
winkelwagen
   
Bruggen, J. van
Het kompas van het christendom: ontstaan en betekenis van een omstreden bijbel
Kok, 2009, geb, 236pp, € 19.90, 9789043516051
winkelwagen
Buitenwerf, R. & C. Verheul (red.)
Ballingen, buren en buitenlanders. De vreemdeling in de Bijbel
Veel mensen kennen het bijbelboek Ruth, een mooi verhaal over vreemdelingschap en integratie. De bijbelse voorschriften voor een goede behandeling van vreemdelingen kunnen ook nu nog op instemming rekenen. Maar Ezra's maatregelen tegen gemengde huwelijken wekken bij de huidige lezer eerder weerstand. En wie is eigenlijk de vreemdeling in sommige verhalen? Zijn wij volgens de Bijbel zelf ook vreemdelingen?

In Ballingen, buren en buitenlanders komen veel kanten van het thema vreemdelingschap aan de orde. Algemene informatie over de positie van vreemdelingen in de bijbelse wereld wordt gegeven in een inleiding van professor Klaas Veenhof. Daarna volgen elf bijbelfragmenten waarin het thema een rol speelt. Bij elk fragment is door medewerkers van de vertaalafdeling van het NBG een toelichting geschreven, die wordt afgesloten door een aantal vragen. Deze vragen maken het boek en de cd ook zeer geschikt voor bespreking in een groep.

NBG, 2007, geb, 105 pp, € 11.95, 9789061268826
winkelwagen
   
Bunge, M.J. (ed)
The Child in the Bible
Eerdmans, 2008, pap, 467 pp, € 22.95, 9780802848352
winkelwagen
Burt, Robert A.
In the Whirlwind. God and Humanity in Conflict
Inspired by a passion for biblical as well as constitutional scholarship, in this bold exploration Yale Law Professor Robert A. Burt conceptualizes the political theory of the Hebrew and Christian Bibles. God's authority as expressed in these accounts is not a given. It is no less inherently problematic and in need of justification than the legitimacy of secular government. In recounting the rich narratives of key biblical figures--from Adam and Eve to Noah, Cain, Abraham, Moses, Job, and Jesus-- In the Whirlwind paints a surprising picture of the ambivalent, mutually dependent relationship between God and his peoples.

Taking the Hebrew and Christian Bibles as a unified whole, Burt traces God's relationship with humanity as it evolves from complete harmony at the outset to continual struggle. In almost every case, God insists on unconditional obedience, while humanity withholds submission and holds God accountable for his promises. Contemporary political theory aims for perfect justice. The Bible, Burt shows, does not make this assumption. Justice in the biblical account is an imperfect process grounded in human--and divine--limitation. Burt suggests that we consider the lessons of this tension as we try to negotiate the power struggles within secular governments, and also the conflicts roiling our public and private lives.

Harvard UP, 2012, geb, 382 pp, € 31.00, 9780674065666
winkelwagen
Calvert-Koyzis, N., H. Weir (eds)
Breaking Boundaries. Female Biblical Interpreters Who Challenged the Status Quo
While people often believe that the feminist movements in Britain and North America began in the late twentieth century, this is certainly not the case. Women throughout the centuries have sought to break out of the constraints that their societies deemed appropriate for them. For interpreters in the Christian tradition, this often meant examining biblical texts that had been understood in ways that demeaned women and using their interpretations to encourage women to break out of their culturally proscribed spheres. The essays in this volume are drawn from the Recovering Female Interpreters of the Bible Consultation at the SBL Annual Meeting and from sessions on female interpreters of Scripture at the Canadian Society of Biblical Studies. The essays address female interpreters of the Bible such as Eudocia and Anna Jameson whose publications have been largely ignored in the fields of the history of biblical interpretation and reception history. Through their publications these women used their interpretive and theological skills to break the boundaries that previous interpretations of the Bible and their societies imposed upon them.
The Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies Series 524, Continuum, 2010, geb, 256 pp, € 87.95, 9780567595034
winkelwagen
Carmichael, C.
Sex & Religion in the Bible
If we look to the Bible for historical accounts of ancient life, we make a profound error. So contends Calum Carmichael in this original and incisive reading of some of the Hebrew Bible and New Testament's most famous narratives. Sifting through the imaginative layers of these texts with an uncanny sensitivity and a panoptic critical eye, he unearths patterns connecting disparate passages, providing fascinating insights into how ideas were expressed, received, and transformed in the ancient Near East. Rather than attempting a historical reconstruction, Carmichael brilliantly reveals the profound creativity of the biblical authors. Ranging from Jacob's encounter with Leah to the marriage at Cana to Jesus' encounter with the woman at the well, these readings demonstrate the remarkable subtlety and sophistication of the biblical views on marriage, sexuality, fertility, impurity, creation, and love. In doing so, they also make a compelling case for the integral link between sexual morality and Israelite identity.
Yale UP, 2010, geb, 210 pp, € 48.00, 9780300153774
winkelwagen
   
Carr, David M.
The Erotic Word: Sexuality, Spirituality, and the Bible
Oxford UP, 2005, pap, 212 pp, € 24.90, 9780195181623
winkelwagen
Carr, D.M. & C.M. Conway
An Introduction to the Bible. Sacred Texts and Imperial Contexts
b2093
Wiley-Blackwell, 2010, pap, 383p, € 33.90, 9781405167376
winkelwagen
Carr, D.M. & C.M. Conway
An Introduction to the Bible. Sacred Texts and Imperial Contexts
Wiley-Blackwell, 2010, geb, 383p, € 77.50, 9781405167383
winkelwagen
   
Cartledge, M. J.
Charismatic Glossolalia. An Empirical-Theological Study
Tb
New Critical Thinking in Religion, Theology and Biblical Studies, Ashgate, 2002, geb, 270 pp, € 79.50, 9780754615965
winkelwagen
Castelli, E.A., S. Moore, G.A. Phillips & R.M. Schwartz (eds)
The Postmodern Bible. The Bible and Culture Collective
10 contributors ao G.Aichele
Yale UP, 1995, pap, 398 pp, € 35.00, 9780300068184
winkelwagen
Charlesworth, J.H.
The Good & Evil Serpent : How a Universal Symbol Became Christianized
In a perplexing passage from the "Gospel of John", Jesus is likened to the most reviled creature in Christian symbology: the snake. Attempting to understand how the Fourth Evangelist could have made such a surprising analogy, James H. Charlesworth has spent nearly a decade combing through the vast array of references to serpents in the ancient world - from the Bible and other religious texts to ancient statuary and jewelry. Charlesworth has arrived at a surprising conclusion: not only was the serpent a widespread symbol throughout the world, but its meanings were both subtle and varied. In fact, the serpent of ancient times was more often associated with positive attributes like healing and eternal life than it was with negative meanings.

This pathbreaking book explores in plentiful detail the symbol of the serpent from 40,000 BCE to the present, and from diverse regions in the world. In doing so it emphasizes the creativity of the biblical authors' use of symbols and argues that we must today reexamine our own archetypal conceptions with comparable creativity.

The Anchor Yale Bible Reference Library, Yale UP, 2010, geb, 719pp, € 38.95, 9780300140828
winkelwagen
Childs, Brevard
Biblical Theology. A Proposal.
Facets, Fortress Press, 2002, pap, 90 pp, € 9.00, 9780800634810
winkelwagen
Childs, B.S.
Biblical Theology of the Old and New Testaments, Theological Reflection on the Christian Bible
Fortress Press, 1993, geb, 745 pp, € 46.00, 9780800626754
winkelwagen
   
Choi, H.A. & K.P. Darr (red)
Engaging the Bible. Critical Readings from Contemporary Women
BY ORDER
Fortress, 2006, pap, 144 pp, € 18.95, 9780800635657
winkelwagen
   
Chretien, J.-L.
The Ark of Speech
BY ORDER
Routledge, 2003, geb, 170 pp, € 94.50, 0415276993 / 9780415276993
winkelwagen
Claassens, L.J.M.
The God who Provides. Biblical Images of Divine Nourishment
Abingdon, 2004, pap, 145 pp, € 22.00, 9780687030231
winkelwagen
Collins, A.Y. and Collins, J.J.
King and Messiah as Son of God. Divine, Human, and Angelic Messianic Figures in Biblical and Related Literature
Eerdmans Publishing, 2008, pap, 263 pp, € 29.95, 9780802807724
winkelwagen
Collins, John Joseph
Does the Bible Justify Violence?
Facets Series, Fortress Press, 2004, pap, 56 pp, € 8.25, 9780800636890
winkelwagen
Collins, John Joseph
Encounters with Biblical Theology
Fortress Press, 2005, pap, 243 pp, € 27.50, 9780800637699
winkelwagen
Collins, John Joseph
The Bible After Babel. Historical Criticism in a Postmodern Age
Biblical scholars today often sound as if they are caught in the aftermath of Babel -- a clamor of voices unable to reach common agreement. Yet is this confusion necessarily a bad thing? Many postmodern critics see the recent profusion of critical approaches as a welcome opportunity for the emergence of diverse new techniques. In The Bible after Babel noted biblical scholar John J. Collins considers the effect of the postmodern situation on biblical, primarily Old Testament, criticism over the last three decades. Engaging and even-handed, Collins examines the quest of historical criticism to objectively establish a text's basic meaning. Accepting that the Bible may no longer provide secure "foundations" for faith, Collins still highlights its ethical challenge to be concerned for "the other" -- a challenge central both to Old Testament ethics and to the teaching of Jesus.
Eerdmans, 2005, pap, 201 pp, € 21.50, 9780802828927
winkelwagen
   
Countryman, L.W.
Interpreting the Truth. Changing Paradigm of Biblical Studies
Trinity Press, 2003, pap, 245pp, € 34.50, 1563384108
winkelwagen
   
Court, J.M.(ed)
Biblical Interpretation. The meanings of scripture- past and present
T&T Clark Int., 2003, pap, 334 pp, € 59.65, 0826466583
winkelwagen
   
Cremasoli, G.
La Bibbia de XIII Secolo. Storia del Testo, Storia dell'esegesi
Millenio Medievale 49, Atti di Convegni 14, Edizione del Galluzzo, geb, 379 pp, ca € 87,-, € 90.00, 8884501180 / 9788884501189
winkelwagen
   
Crenshaw, J.L.
Defending God: Biblical Responses to the Problem of Evil
by order
Oxford UP, 2005, geb, 275 pp, € 44.75, 0195140028 / 9780195140026
winkelwagen
   
Daly, R. J.
Sacrifice Unveiled. The True Meaning of Christian Sacrifice
T&T Clark, 2009, pap, 260 pp, € 33.50, 9780567034212
winkelwagen
   
Daniell, D.
The Bible in English
Yale UP, 2003, geb, 899pp, € 47.90, 0300099304
winkelwagen
Danker, F.W.
Multipurpose Tools for Bible Study, with CD-Rom. Revised and Expanded Ed.
Fortress Press, 2003, pap, 330 pg, € 32.00, 9780800696856
winkelwagen
   
Daschke, D., A. Kille
A Cry Instead of Justice. The Bible and Cultures of Violence in Psychological Perspective
B2569
T&T Clark Library of Bibilical Studies, T&T Clark, 2010, geb, 202 pp, € 71.50, 9780567027245
winkelwagen
Davies , Eryl Wynn
Biblical Criticism, a guide for the perplexed
This Guide for the Perplexed will demonstrate how modern biblical scholars have expressed dissatisfaction with a one-sided historical-critical approach to biblical texts and have argued that developments in secular literary theory should be applied in biblical studies. Whereas the historical-critical approach was concerned with the moment of a text's production (authorship, date, place of writing etc), the literary approach is concerned with the moment of the text's reception. Eryl W. Davies shows how and why approaches such as 'reader-response criticism', 'feminist criticism', 'ideological criticism', 'canonical criticism' and 'post-colonial criticism' are now becoming more popular in many quarters. The volume explains to the uninitiated in a readable and accessible form how strategies originally derived from secular literary criticism have been adopted by biblical scholars in order to understand the text of Scripture and to appreciate its relevance.
Guides for the Perplexed 15, Bloomsbury, 2013, pap, 165 pp, € 21.00, 9780567145949
winkelwagen
   
Davies, E. W.
The Immoral Bible. Approaches to Biblical Ethics
B2569
T&T Clark, 2010, pap, 172 pp, € 27.00, 9780567305497
winkelwagen
Davies, Ph. (ed)
Yours Faithfully. Virtual Letters from the Bible
an anthology of virtual letters from the Bible, in which leading biblical scolars have composed imagined correspondence between characters from scripture
Bible World Series, Equinox, 2004, pap, 160 pp, € 37.95, 9781904768326
winkelwagen
   
Davies, Philip R.
Whose Bible is it Anyway?
T&T Clark, 2004, 2nd edition, pap, 159 pp, € 29.99, 9780567080738
winkelwagen
Dempsey, C.J. & E. Shapiro
Reading the Bible, Transforming Conflict
Van 27.50 voor 19.50

An interaction between biblical studies and communication studies that demonstrates how understanding situations of conflict in the Bible can help develop skills in dealing with conflict today.

Each of eleven chapters presents a biblical story (from Adam and Eve through the letters of Paul) that examines some aspect of conflict intrapersonal, interpersonal, or between humans and God. Each chapter takes up a particular theme the nature of conflict, the role of identity, the need for forgiveness, the use of power, the potential of mediation, the skills of negotiation, the possibility of reconciliation with the goal of helping students learn how to be in right relationship with one another and with God.

Each chapter includes discussion questions, suggested readings, and sidebars to form an attractive text for undergraduates and general readers. Accessible language and tools to engage students are used throughout.

Theology in Dialogue, Orbis Books, 2011, pap, 244 pp, € 19.50, 9781570759147
winkelwagen
   
Dijk, F.
Bijbelse vrouwen, van Abigail tot Zilpa
Damon, 2001, geb, 80 pp, € 9.95, 9055732206 / 9789055732203
winkelwagen
Dorssen, H. van
Lieve deugd, zeven deugdelijke bijbelse figuren
Geloof, hoop en liefde vormen samen met de vier kardinale deugden uit de Oudheid (verstandigheid, rechtvaardigheid, matigheid en standvastigheid) de zeven christelijke deugden. Deze zeven deugden lopen als een rode draad door dit boek. Bij elke deugd is een bijbels figuur gekozen met wie de betekenis ervan wordt verkend.
Boekencentrum, 2012, pap, € 9.90, 9789023920779
winkelwagen
   
Dowley, T.
De geschiedenis van de Bijbel
Groen, 2001, pap, 32 pp, € 5.75, 9789050309837
winkelwagen
Dubbink, Joep (red)
Bijbelse Theologie
'Bijbelse Theologie heeft het tij niet mee' schrijft redacteur Joep Dubbink in zijn Woord Vooraf. 'Enerzijds is de bestudering van de Bijbel nog meer geseculariseerd en steeds meer een zaak geworden van de religiewetenschap; het heersende paradigma is het outside perspective, waarbij de onderzoeker nuchtere waarnemer is en geen werkelijke betrokkenheid hoeft te hebben bij het object. Anderzijds wordt degene die wel de Bijbel naar inhoud en zeggingskracht wil lezen, al snel overweldigd door de enorme diversiteit aan methoden en benaderingen, en krijgt deze de neiging zich maar bij het postmoderne adagium anything goes neer te leggen'.

Kortom: valkuilen genoeg. In dit deel van ACEBT vindt men bijdragen die zoeken naar of verslag doen van een wijze van lezen die consistent betrokken is op vorm en inhoud van de teksten in hun onderlinge samenhang. Of dat samen een coherent theologisch profiel oplevert, mag de lezer zelf vaststellen.

Voor de inhoud van deze bundelen tekenen: Paul Sanders, Klaas Spronk, Klaas A.D. Smelik, Ed Noort, Gerard van Zanden, Rinse Reeling Brouwer, Eep Talstra, Marina Slootmans, Bob Becking, Adri van der Wal, Joep Dubbink, Peter-Ben Smit en Christiane Karrer-Grube.

Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities, ACEBT 30, 2VM, 2016, pap, 163 pp, € 21.75, 9789490393540
winkelwagen
Dunn, James D.G.
The Living Word
second edition
Fortress Press, 2009, pap, 224 pp, € 20.95, 9780800663551
winkelwagen
Dyas, Dee, Esther Hughes
The Bible in Western Culture. The Students Guide
van 22.95 voor 17.5
Routledge Student Reference, Routledge, 2005, pap, 260 pp, € 17.50, 9780415326186
winkelwagen
Eberhart, C.A.
The Sacrifice of Jesus. Understanding Atonement Biblically
Christian A. Eberhart makes a decisive contribution to these debates by carefully and clearly examining the Old Testament metaphors of sacrifice and atonement and the ways these metaphors were taken over by early Christians to speak of the significance of Christ. Eberhart shows that these New Testament appropriations have been misunderstood as requiring a logic of necessary violence; rather they speak to larger Christological themes concerning the whole mission and life of Jesus.
Fortress UP, 2011, pap, 170 pp, € 12.25, 9780800697389
winkelwagen
   
Exum, J. C. (ed)
Virtual History and the Bible
by order
Brill, 2000, pap, 204 pp, € 78.50, 9004115552
winkelwagen
Exum, J. C. & S.D Moore (eds)
Biblical studies / cultural studies: The third Sheffield colloquium Series
Based on an international colloquium held at the University of Sheffield, this collection represents the first book-length encounter between biblical studies and the proliferating and controversial field of cultural studies. A multidisciplinary team of contributors engage in a multifaceted examination of the Bible's place in culture, ancient and modern, 'high' and 'low'. Contributors include Alice Bach, Fiona Black, Athalya Brenner, Robert Carroll, David Clines, Margaret Davies, Philip Davies, Philip Esler, Cheryl Exum, Yael Feldman, Jennifer Glancy, Jan Willem van Henten, David Jasper, Francis Landy, Barry Matlock, Stephen Moore, Hugh Pyper, John Rogerson, Regina Schwartz, William Scott, and Erich Zenger.
Journal for the Study of the Old Testament, 266, Sheffield AP, 1998, pap, 506 pp, € 57.50, 9781850759706
winkelwagen
Exum, J. C. & S.D Moore (eds)
Biblical studies / cultural studies: The third Sheffield colloquium Series
Based on an international colloquium held at the University of Sheffield, this collection represents the first book-length encounter between biblical studies and the proliferating and controversial field of cultural studies. A multidisciplinary team of contributors engage in a multifaceted examination of the Bible's place in culture, ancient and modern, 'high' and 'low'. Contributors include Alice Bach, Fiona Black, Athalya Brenner, Robert Carroll, David Clines, Margaret Davies, Philip Davies, Philip Esler, Cheryl Exum, Yael Feldman, Jennifer Glancy, Jan Willem van Henten, David Jasper, Francis Landy, Barry Matlock, Stephen Moore, Hugh Pyper, John Rogerson, Regina Schwartz, William Scott, and Erich Zenger.
Journal for the Study of the Old Testament, 266, Sheffield AP, 1998, geb, 506 pp, € 77.50, 9781850759652
winkelwagen
   
Fabry, H., K. Scholtissek
Der Messias, Perspektiven des Alten un Neuen Testaments
Echter Bibel Themen 5, Echter, 2001, pap, 120 pp, € 16.50, 3429021718
winkelwagen
   
Fackler, M. (red)
500 vragen over de bijbel
Kok, 2009, pap, 511 pp, € 22.50, 9789043516433
winkelwagen
Feldmeier, R., H. Spieckermann
God of the Living, A Biblical Theology
Noted biblical scholars Reinhard Feldmeier and Hermann Spieckermann provide a comprehensive theology of the God of the Christian Bible. A remarkable achievement, this book joins together the very best of Old and New Testament scholarship to craft a comprehensive biblical theology. Feldmeier and Spieckermann wrestle with the whole of scripture to give a definitive and decisive voice to the church's central mission - bearing witness to the living God. Both historical and systematic, the book explores God's multifaceted, complex, and sometimes contradictory character presented in the scriptures. Yet, whether in wrath or reconciliation, judgement or justification, suffering or salvation, God has given and shares divine life in the person of Jesus Christ. Thus, Feldmeier and Spieckermann uncover God's profound affirmation of human life, as the God of the living - the God of the Bible - finds fulfillment in relation to the living partners of his own creation.
Baylor UP, 2011, geb, 612 pp, € 56.95, 9781602583948
winkelwagen
   
Fitzmyer, J, A.,sj.
An Introductory Bibliography for the Study of Scripture
Subsidia biblica 3, Editrice Pontificio Instituto Biblico, 1990, pap, 215 pp, € 22.50, 8876535926
winkelwagen
Fokkelman, Jan P., Wim Weren (red.)
De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties
Onder redactie van de oudtestamenticus Jan Fokkelman en de nieuwtestamenticus Wim Weren bieden veertig auteurs, deskundigen op het terrein van de uitlegkunde van het Oude en Nieuwe Testament, uit Belgie en Nederland in dit boek een overzicht van nieuwe literaire inzichten in het verstaan van de bijbel. Alle bijbelboeken, inclusief vijf deuterocanonieke boeken, worden behandeld.

Als uitgangspunt geldt de idee dat de bijbel herontdekt is als hoogtepunt in de wereldliteratuur. Methodisch betekent dit dat de moderne inzichten in de taalkunde en de literatuurwetenschap gebruikt worden om de bijbel als literair geheel te lezen. Daarbij staan de afzonderlijke teksten, hun literaire context en hun intertekstuele context centraal. Het boek kan dienen als een serieuze en verrijkende inleiding in alle bijbelboeken, waarvan het lezen vergemakkelijkt wordt door de schema's en voorbeelden van de leeswijze.

Doordat alle bijbelboeken aan de orde komen, is de uitwerking noodzakelijkerwijs globaal, maar het boek daagt de geinteresseerde lezer uit zichzelf de leeswijze eigen te maken en verder te gaan.

Meinema, 2003/2005, pap, 767 pp, € 49.99, 9789021140551
winkelwagen
Fokkelman, J.P.
Dichtkunst in de bijbel, een handleiding bij literair lezen
Meinema, 2000, pap, 261 pp, € 22.99, 9789021136936
winkelwagen
Fokkelman, J.P.
Vertelkunst in de bijbel, een handleiding bij literair lezen
Boekencentrum, 2002, pap, 222 pp, € 21.99, 9789023903239
winkelwagen
   
Fontaine C. R.
With Eyes of Flesh. The Bible, Gender and Human Rights
By Order
Sheffield Phoenix Press, 2008, geb, 317 pp, € 26.00, 9781905048557
winkelwagen
   
Fowler, R.M., E. Blumhofer & F.F. Segovia (eds)
New Paradigms for Bible Study. The Bible in the Third Millenium
by order
T & T Clark, 2004, pap, 287 pp, € 38.95, 0567026604 / 9780567026606
winkelwagen
   
Freed, E.D. and Roberts, J.F.
The Bible Says So!, From Simple Answers to Insightful Understanding
Equinox, 2009, geb, 267 pp, € 73.90, 9781845531638
winkelwagen
Freed, E.D. and Roberts, J.F.
The Bible Says So!, From Simple Answers to Insightful Understanding
Do you sometimes hear people quote passages from the Bible to support their point of view or to justify a particular value or action? Often, passages are taken out of context, infused with meaning that reflects today's world, and interpreted to fit our present frame of reference. However, this does injustice to the Bible and to the messages that its writers were trying to convey. Only when we read between the lines, using the techniques of biblical scholars, can we insightfully grasp what the Bible says. How ironic that we often refer to this holy book as if its words were written for us in our times when, indeed, biblical writings were not even considered holy when they were first recorded, nor did biblical authors ever imagine how lasting their words would be. In this book, you will gain valuable insights about the origins of well-known biblical stories, and you will discover what meanings their authors most likely intended, given the circumstances behind their words. Is it possible to apply teachings from the Bible to our world today, given the vast differences between biblical times and ours? Absolutely! Does the Bible remain relevant? Absolutely! Readers will come to appreciate the Bible and its diverse writings with a whole new level of understanding and insight.
Equinox, 2009, pap, 267 pp, € 27.00, 9781845531645
winkelwagen
Friedman, R.E., S. Dolansky
The Bible Now. Homosexuality, Abortion, Women, Death Penalty, Earth
In The Bible Now, two respected biblical scholars tell us carefully what the Bible says or does not say about a wide range of issues--including homosexuality, abortion, women's status, capital punishment, and the environment. In fascinating passages that shed new light on some of today's most passionate disputes, the authors reveal how the Bible is frequently misunderstood, misquoted, mistranslated, and misused. For instance, those who quote the Bible in condemning homosexuality often cite the story of Sodom, and those who favor homosexuality point to David's lament over the death of Jonathan. But as the authors show, neither passage is clearly about homosexuality, and these texts do not offer solid footing on which to make an argument. Readers learn that female homosexuality is not prohibited--only male homosexuality. And on the subject of abortion, the Bible is practically silent, with one extraordinary exception. The Bible has inspired people to do great good but has also been used by people to do great harm, so it is vitally important for us to pay attention to it--and to get it right
Oxford UP, 2011, geb, 220 pp, € 23.95, 9780195311631
winkelwagen
   
Froehlich, K.
Biblical Interpretation from the Church Fathers to the Reformation
Tb
Variorum Collected Studies Series: CS951, Ashgate, 2010, geb, 366 pp, € 92.50, 9781409403654
winkelwagen
   
Frymer-Kensky, T.
Studies in Bible and Feminist Criticism
BY ORDER
JPS Scholar of Distinction Series, Jewish Publication Society, 2006, geb, 436 pp, € 38.50, 0827607989 / 9780827607989
winkelwagen
   
Gabel, J.B. (ed.)
The Bible as Literature: An Introduction
Oxford UP, 2006, 5th edition, pap, 406 pp, € 54.50, 9780195179071
winkelwagen
   
Galjaard, J. (red)
De waarde van het verhaal; Hoe lezen wij de Schriften? Antwerpse lezingen 16 februari - 17 februari 2010
Narratio, 2011, pap, 106 pp, € 15.00, 9789052638164
winkelwagen
   
Gelardini, G. (Hrsg.)
Kontexte der Schrift. Band I: Text, Ethik, Judentum und Christentum, Gesellschaft. Ekkehard W. Stegemann zum 60. Geburtstag
Kohlhammer, 2005, geb, 512 pp, € 39.75, 3170188771
winkelwagen
Gijsbertsen, Bart
Een heidense uitdaging, leven met de God van Israel
De hele bijbel is door joden geschreven, maar dat komt niet altijd tot uiting in de christelijke bijbeluitleg. Een heidense uitdaging neemt de lezer mee op een zoektocht naar een bijbelse theologie die hier wel recht aan doet. De auteur komt tot een nieuwe theologie die geen geweld teweegbrengt, maar mensen juist verbindt, hoe verschillend ze ook zijn. Met deze uitleg kantelt de betekenis van veel bijbelteksten binnen de kerkelijke traditie.

Decennialang studeren en preken leidt hier tot een geestelijk testament dat toegankelijk is voor een breed publiek, zowel binnen als buiten de kerk. De auteur daagt daarbij de lezer uit om dit spoor verder uit te diepen.

Geschikt voor persoonlijke studie en meditatie, maar ook voor overdenking in groepen.

Ds. Bart Gijsbertsen (1951) is redikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Landelijk was hij actief in vele commissies rondom de verhouding tussen kerk en Israel. Eerde verscheen van hem Andersom denken, Eerst de Jood en ook de Griek en - in samenwerking met dr. Jan Willem Kirpestein - De terugkeer van de mens.

Jongbloed, 2015, pap, 284 pp, € 12.95, 9789063537173
winkelwagen
Gillingham, Susan E.
One Bible, Many Voices, Different Approaches to Biblical Studies
Van 28.25 voor 26.50

This title is designed for anyone wishing to undertake academic study of the Bible. It is an introduction to biblical studies, focusing on both ancient and modern approaches

SPCK, 1998, pap, 279 pp, € 26.50, 9780281048861
winkelwagen
Goedegebuure, Jaap
De schrift herschreven: de Bijbel in de moderne literatuur 1
De verhalen van het Oude en het Nieuwe testament blijven schrijvers inspireren, ook nu de rol van de bijbel in de samenleving een andere is dan voorheen. In dit boek gaat Jaap Goedegebuure in op de vraag wat het belang van de bijbel is voor de moderne literatuur. Een kleine portrettengalerij met de bijbelse figuren Kain, Isaak, Saul, Job, Jona en anderen
Amsterdam Academic Archive, AUP, 1993 / 2005, pap, 132 pp, € 29.95, 9789053568477
winkelwagen
Goedegebuure, Jaap
De veelvervige rok: de Bijbel in de moderne literatuur 2
Een van de bekendste verhalen uit het bijbelboek Genesis is dat van Jozef, de lievelingszoon van aartsvader Jakob. Hij steekt zijn broers de ogen uit door hen met zijn tomeloze ambities te confronteren en te pronken met de 'veelvervige rok' die zijn vader hem cadeau heeft gedaan. Ze wreken zich door hem als slaaf te verkopen.
Amsterdam Academic Archive, AUP, 1997 / 2005, pap, 147 pp, € 29.95, 9789053568484
winkelwagen
   
Gonzalez, J.L.
Santa Biblia, The Bible Through Hispanic Eyes
Abingdon Press, 1996, pap, 123 pp, € 21.00, 9780687014521
winkelwagen
   
Gowler, D.B. e.a. (ed.)
Fabrics of Discourse: Essays in Honor of Vernon K. Robbins
by order
Trinity Press International, 2004, geb, 352 pp, € 94.50, 1563383659 / 9781563383656
winkelwagen
   
Green, D. A. & L. S. Lieber
Scriptural Exegesis. The Shapes of Culture and the Religious Imagination: Essays in Honour of Michael Fishbane
By Order
Oxford UP, 2009, geb, 324 pp, € 82.95, 9780199206575
winkelwagen
   
Green, J.B.
Seized by Truth. Reading the Bible as Scripture
Abingdon, 2007, pap, 183 pp, € 21.75, 9780687023554
winkelwagen
   
Grelot, P.
The Language of Symbolism. Biblical Theology, Semantics, and Exegesis
BY ORDER
Hendrickson, 2006, pap, 238 pp, € 19.00, 1565639898 / 9781565639898
winkelwagen
Greven, Jan
De bijbel van mijn jeugd
Thuis aan tafel, op school en in de kerk werd er uit de bijbel gelezen. Door zo'n opvoeding met de bijbel zijn zinnen als 'Gij zijt die man!', zoals David te horen krijgt na zijn overspel met Bathseba of woorden als 'melaats' en 'herberg' opgeslagen in ons hoofd. Hoe groot de hechting aan al die verhalen, zinnen of zelfs enkele woorden is, blijkt bij een nieuwe bijbelvertaling. Mooit vertaald, en toch is er iets verdwenen. Maat wat mis je eigenlijk en waarom? In 'De bijbel van mijn jeugd' gaat Jan Greven terug naar de verhalen die hij als kind hoorde. Wat is er sindsdien met 'zijn' bijbel gebeurd? Het is een boek over de geborgenheid van de jaren vijftig, over het geworstel van theologen, over de hardheid van het kerkelijk bedrijf en over de felle reacties op de nieuwe bijbelvertaling. 'De bijbel van mijn jeugd' bevat herinneringen aan een voorbije wereld, opgewekt door een nieuwe bijbelvertaling.
Bert Bakker, 2005, pap, 126 pp, € 9.50, 9789035128507
winkelwagen
Greven, Jan, Desanne van Bredero & Sijbolt Noorda
De toekomst van de bijbel
Heeft de bijbel nog toekomst? Is er nog wel een rol van betekenis voor hem weggelegd, wanneer het aantal lezers afneemt? Voormalig hoofdredacteur van het dagblad Trouw, Jan Greven, stelt deze vraag. Hij blikt terug op het gebruik van de bijbel. Christenen, zo stelt hij, raken niet uitgedacht over de autoriteit van Gods Woord, in tegenstelling tot joden en moslims. Van deze terugblik gaat het naar de toekomst: het boek der boeken zal een inspiratiebron blijven, aldus Greven. En zolang dat het geval is, blijft er hoop voor de bijbel.

Het verhaal van schrijfster/filosofe Desanne van Brederode sluit verrassend aan bij dat van Greven. Geloven kost moeite, zo stelt zij, en dat is in deze tijd bijna niet meer duidelijk te maken. Want wie wil nog moeite doen? Op dit punt tekent zich de authenticiteit af van de 'ware' gelovige.

Sijbolt Noorda, voorzitter van het Comite Aanbeveling Bijbel10daagse, schreef het voorwoord van deze bijzondere bundel. Hij leidt de beide auteurs in. Ondanks rapporten over afnemende kerkelijke betrokkenheid stelt hij dat de bijbel nieuwe lezers kan trekken. Aan de kerken de taak om - in gezamenlijkheid - de kern van de zaak over te brengen.

Bert Bakker, 2007, pap, 46 pp, € 9.95, 9789035131262
winkelwagen
Grindheim , Sigurd
Introducing Biblical Theology
How do the different books of the Christian bible contribute to telling the story of God's salvation in Jesus Christ? How can the diverse and sometimes confusing range of perspectives in the bible join together in one picture? Sigurd Grindheim shows students how this picture can be seen as that of the Triune God, the God who interacts. God makes human beings who enjoy a peaceful relationship with him. This relationship is broken because of sin, but God continues to reach out to human beings through covenants. Human failure to be faithful shows that God needs to intervene in a more direct way. In his son Jesus Christ, he comes to earth and brings reconciliation. Grindheim draws on insights from scholarship and tradition to answer the major questions and presents them in a highly accessible form, using examples, revision questions and charts. This book is written specifically for students at the start of courses in the Bible, Theology and Ministry, and for those searching for a deeper understanding of the theology of the Christian bible.
Bloomsbury - T&T Clark, 2013, pap, 265 pp, € 24.90, 9780567456878
winkelwagen
   
Guest, D.
When Deborah met Jael: Lesbian Biblical Hermeneutics
SCM Press, 2005, pap, 306 pp, € 37.50, 9780334029588
winkelwagen
Hahn, Scott W.
Kinship by Covenant: A Canonical Approach to the Fulfillment of Gods Saving Promises
While the canonical scriptures were produced over many centuries and represent a diverse library of texts, they are unified by stories of divine covenants and their implications for God's people. In this deeply researched and thoughtful book, Scott Hahn shows how covenant, as an overarching theme, makes possible a coherent reading of the diverse traditions found within the canonical scriptures. Biblical covenants, though varied in form and content, all serve the purpose of extending sacred bonds of kinship, Hahn explains. Specifically, divine covenants form and shape a father-son bond between God and the chosen people. Biblical narratives turn on that fact, and biblical theology depends upon it. With meticulous attention to detail, the author demonstrates how divine son ship represents a covenant relationship with God that has been consistent throughout salvation history. A canonical reading of this divine plan reveals an illuminating pattern of promise and fulfillment in both the Old and New Testaments. God's saving mercies are based upon his sworn commitments, which he keeps even when his people break the covenant.
Anchor Yale Bible Reference Library, Yale UP, 2009, geb, 589 pp, € 49.95, 9780300140972
winkelwagen
   
Halbfas, H.
Die Bibel, erschlossen und kommentiert von Hubertus Halbfas.
new edition in sept 2010
Patmos, 2001, geb, 600 pp, € 61.50, 9783491703346
winkelwagen
   
Hallo, W.W. & K. Lawson Younger, Jr. (eds)
The Context of Scripture, 3 Vols.
BY ORDER: Pap. edition, Vol 1: Canonical Compositions fron the Biblical World, Vol 2: Monumental Inscriptions from the Biblical World, Vol 3: Archival Documents from the Biblical World
Brill, 2004, pap, 1151 pp, € 230.00, 9004131051 / 9789004131057
winkelwagen
   
Harris, V.G.
Biblical Perspectives on Aging. God and the Elderly, Second Edition
The Haworth Press / Taylor & Francis Group, 2009, pap, 199 pp, € 36.95, 9780789035387
winkelwagen
   
Harrisville, R.A. & Sundberg, W.
The Bible in Modern Culture. Baruch Spinoza to Brevard Childs. Second Ed.
Eerdmans, 2002, pap, 349 pp, € 22.50, 9780802839923
winkelwagen
   
Hart, M. `t
De schrift betwist
Arbeiderspers, 2010, pap, 384 pp, € 15.00, 9789029573290
winkelwagen
Hauser, A.J. and D.F. Watson (eds)
A History of Biblical Interpretation, Vol 1: The Ancient Period
Eerdmans, 2009, pap, 536 pp, € 41.50, 9780802863959
winkelwagen
Hauser, A.J. and D.F. Watson (eds)
A History of Biblical Interpretation, Vol 2: The Medieval through the Reformation Periods
Eerdmans, 2009, geb, 570 pp, € 51.95, 9780802842749
winkelwagen
Hayes, John H., Carl R. Holladay
Biblical Exegesis. A Beginner`s Handbook. Third Edition
WJK, 2007, pap, 236 pp, € 24.95, 9780664227753
winkelwagen
   
Hays, R. B., S. Alkier & L. A. Huizenga (eds.)
Reading the Bible Intertextually
Baylor UP, 2009, geb, 310 pp, € 44.50, 9781602581807
winkelwagen
   
Heffernan, T.J. & T. E. Burman
Scripture and Pluralism. Reading the Bible in the Religiously Plural Worlds of the Middle Ages and Renaissance
Studies in the History of Christian Traditions 123, Brill, 2005, geb, 246 pp, € 119.00, 9004144153
winkelwagen
Helmer, C. & C. Landmesser (eds)
One Scripture or Many ? Canon from Biblical, Theological, and Philosophical Perspectives
7 contributors, both jewish and christian, ao J. Barr, A. Sagi, B. Sommer
Oxford UP, 2004, geb, 249 pp, € 97.50, 9780199258635
winkelwagen
Henze, M. (ed.)
A Companion to Biblical Interpretation in Early Judaism
A Companion to Biblical Interpretation in Early Judaism presents eighteen commissioned articles on biblical exegesis in early Judaism, covering the period after the Hebrew Bible was written and before the beginning of rabbinic Judaism.

The essays, all written by experts in the field, are arranged in seven categories: Hebrew Bible, Rewritten Bible, Qumran Literature, Apocalyptic Literature and Testaments, Wisdom Literature, Hellenistic Judaism, and Biblical Interpretation in Antiquity. Together these essays provide a systematic and comprehensive introduction to the diverse modes of scriptural interpretation practiced by a variegated and dynamic spectrum of Jewish groups in the Hellenistic and early Roman eras.

Eerdmans, 2012, pap, 568 pp, € 47.50, 9780802803887
winkelwagen
   
Holcomb, J.S
Christian Theologies of Scripture. A comparitive introduction
BY ORDER
New York UP, 2006, pap, 330 pp, € 24.50, 0814736661 / 9780814736661
winkelwagen
Holgate, D. & R. Starr
Biblical Hermeneutics
SCM Studyguide to Biblical Hermeneutics offers entry-level undergraduates a framework for interpreting the Bible. The book goes beyond offering guidance on how to do exegesis, and is intended as a practical tool to help readers develop good interpretative strategies for themselves. As such it features pedagogical tools such as Try it Out boxes to assist students to develop a tested and thought - through overall interpretative strategy of their own. Market-tested to ensure a good coverage of the typical topics found on a standard level-one hermeneutics course, this "Studyguide" is designed as a practical and comprehensive companion to coursework, be that within a secular institution, a theological institution or within Church reading groups. The authors set out from the beginning to make clear that interpretation of the Bible is largely affected by the reader's own situation and therefore, the text is designed to guide the reader through the myriad of accepted methods of interpretation, no matter what the reader's own perspective or situation may be.
SCM Studyguide Series, SCM Press, 2006, pap, 216 pp, € 27.00, 9780334040040
winkelwagen
   
Hoop, R. de, M.C.A. Korpel, S.E. Porter (eds)
The Impact of Unit Delimitation on Exegesis
This volume contains papers dealing with the impact of unit delimitation on exegesis. Pargraph markers play an important role in literature, this is illustrated by means of the examples of Mark 12:13-27 and Romans 1:21-25. The setumah after Isaiah 8:16 is significant for understanding the making of the Hebrew Bible. Furthermore, it is demonstrated that the text divisions in the Book of Daniel guide the reading of the text. The demarcation of hymns and prayers in the prophets is illustrated by the examples of Hosea 6:1-3 and Isaiah 42:10-12. Unit delimitation is taken up for the theory of an acrostichon in Nahum 1. Also discussed is the delimitation of units in Genesis, Isaiah 56:1-9, and Jeremiah and Habakkuk
Pericope - Scripture as Written and Read in Antiquity, vol 7, Brill, 2008, geb, 288 pp, € 99.50, 9789004171626
winkelwagen
   
Horsley, Richard A. (ed.)
In the Shadow of Empire. Reclaiming the Bible as a History of Faithful Resistance
WJK, 2008, pap, 199 pp, € 24.95, 9780664232320
winkelwagen
   
Houtman, C.
De leugen regeert…Valse beschuldiging in de bijbel en de wereld van de bijbel
Kok, 2004, pap, 174 pp, € 22.50, 9043510262
winkelwagen
Howard-Brook, Wes
'Come Out My People!' God's Call Out of Empire in the Bible and Beyond
Van 31.95 voor 24.50

A landmark work in biblical interpretation explores the relation between two competing "religions"the religion of "creation" and the religion of "empire"and the implications for today.

In this sweeping and transformative approach to biblical interpretation, Wes Howard-Brook presents the Bible as a struggle between two competing "religions": not "Judaism" and "Christianity," but the "religion of creation" versus the "religion of empire." Throughout the Hebrew Scriptures, these two religions battled for the hearts and minds of the people in claiming radically divergent views of who YHWH is and what it looks like to be YHWH's people. As Wes Howard-Brook shows, Jesus proclaimed and embodied one of these views--the "religion of creation"--and denounced the "religion of empire." Though he was killed by the upholders of empire, his resurrection was the definitive vindication of the religion of creation. As a consequence, those who follow his path can accept no violence or domination toward people or creation in his name.

While many recent scholars have studied the imperial context of the New Testament, this is the first book to trace this theme throughout the entire Bible. As such, it sets a challenge for the future of biblical studies, while also defining a new framework for radical discipleship in our time.

Orbis Books, 2010, pap, 400 pp, € 24.50, 9781570758928
winkelwagen
   
Hubner, H.
Wer ist der biblische Gott? Fluch und Segen der monotheistischen Religionen
Biblische-Theologische Studien 64, Neukirchener, 2004, pap, 215 pp, € 28.90, 3788720336
winkelwagen
   
Hulst, J.W. van
Nebukadnesar en de vier allochtonen. Een tiental vrijmoedige beschouwingen over belangrijke bijbelse verhalen
Buijten & Schipperheijn Motief, 2004, pap, 88 pp, € 10.00, 9058811581 / 9789058811585
winkelwagen
Inch, M.A.
Echoes of the Shema and Our Father's Footprints
This volume contains two closely related studies: Echoes of the Shema and Our Father's Footprints.

The term Shema is derived from the initial word to hear in the Old Testament: "Hear O Israel: The Lord our God, the Lord is one" (Deut. 6:4). Hence, God is deserving of ardent adoration and unqualified commitment. Morris A. Inch discusses God as Spirit, Light, and Love and also touches on divine holiness, grace, and compassion. The second study picks up with Jesus' allusion to God as our Father (Matt. 6:9). While this reference is primarily related to his authority, Jesus pointedly ties in his benevolent character. In this regard, he exclaims: "If you, then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father give good gifts to those who ask him!" (Matt. 7:11). This quotation invites us to reflect on such associated themes as God's faithfulness, generosity, resolve, forgiveness, and creativity. Echoes of the Shema and Our Father's Footprints will be a useful text for those interested in exploring the inviting realm of biblical theology.

University Press of America, 2012, pap, 214 pp, € 28.50, 9780761859444
winkelwagen
Ipsen, Avaren
Sex Working and the Bible
Bibleworld Series, Equinox, 2009, pap, 237 pp, € 39.50, 9781845533335
winkelwagen
Irsigler, H. (Hg.)
Mythisches in biblisher Bildsprache. Gestalt und Verwandlung in Prophetie und Psalmen
Inwiefern und vor allem in welcher Weise werden mythische Hintergruende, Konstellationen, Elemente und Motive in Psalmen- und Prophetentaxten rezipiert und durch je eigenstaendige Intentionen der Texte transformiert? Wie werden (auch) aus mythischen Bildern, Bildgeschichten und Vorstellunselementen biblische, naeherhin psalmistische und prophetische Texte bzw. Textbilder? Handelt es sich in den hier exemplarisch untersuchten Texten um eine noch mythische oder eine mythekritische Rezeption des Mythos?

Inhaltlich zielen die Themen auf das auch oder wesentlich von mythische Hintergruenden her gepraegten jeweilige Gottesverstaendnisder untersuchten Texte.

Herausgeber und Mitwerkende: Hubert Irsigler(Freiburg), Eberhard Bons (Strassburg), Manfred Goerg (Muenchen), Maria Haeusl (Wuerzburg), Othmar Keel (Fribourg), Hans-Peter Mueller (Muenster), Ruth Scoralick (Luzern), Silvia Schroer (Basel), Bernd Willmes (Fulda).

Quaestianoes Disputatae 209, Herder Verlag, 2004, pap, 352 pp, € 31.80, 9783451022098
winkelwagen
Jagersma, H.
De onbekende rijkdom van de bijbel
De bijbel is een boek om in te gaan wonen. Door zijn rijke opbouw stuit je steeds op nieuwe inzichten en orientatie. Prof. Henk Jagersma leidt de lezer met dit boek de wereld van het bijbellezen binnen.
Hij opent zijn boek met een catalogus van twaalf veelvoorkomende misverstanden. Door zijn jarenlange colleges en lezingen werd hij geconfronteerd met hardnekkige lees-blunders. Die heeft hij op een rij gezet - en ontmaskert ze een voor een. Na die noodzakelijke opruiming kan het leren beginnen.
In 50 uiterst heldere en korte paragrafen zet hij uiteen wat er te lezen en te leren valt. Steeds met het perspectief dat die teksten iets met het dagelijks leven willen. Grote begrippen geeft hij een praktische plaats in het leven. Zo is dit boek geschikt als inleiding op de bijbel als boek, maar ook als boek voor bezinning en meditatie.
Skandalon, 2007, pap, 127 pp, € 14.95, 9789076564241
winkelwagen
Jeanrond, Werner G. & A.D.H. Mayes (eds)
Recognising the Margins. Developments in Biblical & Theological Studies Series
Eighteen scholars from Ireland and from many parts of the world contribute eighteen significant articles under four headings: Biblical Themes, Theological Themes, Cultural Themes and Ethical Themes.
The contributors are Joseph Blenkinsopp, Martin Hengel, A. D. H. Mayes, Stephen D. Moore, Ellen J. van Wolde, John Dillon, James P. Mackey, John D'Arcy May, Elisabeth Schussler Fiorenza, Werner G. Jeanrond, Karl-Josef Kuschel, Enda McDonagh, Felix Wilfred, Nigel Biggar, Stephen J. Duffy, Maureen Junker-Kenny, Dietmar Mieth and Elaine M. Wainwright. These essays are published to mark the occasion of Sean Freyne's 70th birthday in 2005.
Columba Press, 2006, pap, 352 pp, € 21.00, 9781856075497
winkelwagen
   
Jenson, R. W.
Canon and Creed. Interpretation Resources for the Use of Scripture in the Church
B2626
Westminster John Knox Press, 2010, geb, 136 pp, € 27.50, 9780664230548
winkelwagen
Jobling, D., T. Pippin & R. Schleifer (eds)
The Postmodern Bible Reader
Blackwell Publishers, 2001, pap, 381 pp, € 59.95, 9780631219620
winkelwagen
   
Johnson, M.D.
Making sense of the Bible. Literary Type as an Approach to Understanding
Eerdmans, 2002, pap, 159 pp, € 17.70
winkelwagen
   
Kalimi, I. & Haas, P.J
Biblical Interpretation in Judaism and Christianity
BY ORDER
Library of Hebrew Bible / Old Testament Studies, T&T Clark, 2006, geb, 265 pp, € 99.00, 0567026825 / 978 0567026828
winkelwagen
   
Kaminsky, J.S.
Yet I loved Jacob. Reclaiming the Biblical Concept of Election
Abingdon, 2007, pap, 234 pp, € 26.50, 9780687025343
winkelwagen
   
Kate, B.ten
Met totale inzet. Bijbelpassages over de almacht van God.
Met gespreksvragen voor leeskringen
Boekencentrum, 2002, pap, 72 pp, € 12.00
winkelwagen
   
Kelley, S.
Racializing Jesus. Race, ideology and the formation of modern biblical scholarship
Routledge, 2002, pap, 254 pp, € 31.50, 0415283736 / 9780415283731
winkelwagen
Kessler, E.
Bound by the Bible. Jews, Christians, and the Sacrifice of Isaac
The Sacrifice of Isaac is one of the most well-known stories in the Bible. It is also a shocking account of how Abraham's faith in God was demonstrated by a willingness to sacrifice his long-awaited son at God's command. This story has been a source of fascination for Jews and Christians for many centuries and here, Edward Kessler offers an enthralling account of Jewish and Christian interpretations of this biblical story. For understandable reasons, it has been assumed that Judaism influenced Christian interpretation but relatively little attention has been given to the question of the influence of Christianity upon Judaism. Kessler provides an insight into this absorbing two-way encounter and argues that neither Jewish nor Christian interpretations can be understood properly without reference to the other. As Jews and Christians lived, and continue to live, in a biblically orientated culture, Kessler shows how both were 'bound by the bible'.
Cambridge UP, 2005, pap, 222 pp, € 44.50, 9780521543132
winkelwagen
   
Kirste, R.
De tolerante Bijbel
A1925
Kok, 2009, pap, 218 pp, € 22.50, 9789043516785
winkelwagen
Kitzberger, Ingrid Rosa (ed)
The Personal Voice in Biblical Interpretation
Reading and interpreting the Bible, whether as an 'ordinary' or critical reader, has always been strongly influenced by a person's own experience. Personal voice criticism takes seriously into account and makes explicit the role of the interpreter's personal voice within the process of deciding on the meaning af a text.

The Personal Voice in Biblical Scholarship contains the original essays of distinguished Jewish and Christian scholars of the Hebrew Bible and the New Testament from all over the world and a variety of backgrounds. The contributions in this volume demonstrate the variety of ways in which the Bible can have meaning for different people. The contributors offer challenging new perspectives on the ancient biblical books and individual texts of the Torah, the prophets, the Gospels, (Pauline) letters and Revelation.

Routledge, 1998, pap, 232 pp, € 42.50, 9780415181006
winkelwagen
   
Kling, D. W.
The Bible in History. How the Texts Have Shaped the Times
Oxford UP, 2004, geb, 389 pp, € 31.00, 9780195130089
winkelwagen
   
Kling, D.W.
The Bible in History. How the Texts Have Shaped the Times
Oxford UP, 2006, pap, 389 pp, € 21.90, 0195310217 / 9780195310214
winkelwagen
Klinken, A. van & N. Pruiksma (red.)
Onder de regenboog. De Bijbel queer gelezen
Vaak wordt met een beroep op de Bijbel heteroseksualiteit tot norm verklaard en homoseksualiteit veroordeeld. De bijdragen aan deze bundel laten zien dat de Bijbel volop ruimte biedt voor alternatieve interpretaties. De auteurs lezen bekende en onbekende bijbelse teksten, van Genesis tot Openbaring, door een queer bril. Dat betekent dat ze vragen over (homo)seksualiteit aan de orde stellen, de norm van heteroseksualiteit uitdagen en nieuwe perspectieven openen op gender, seksualiteit en diversiteit in relatie tot de Bijbel, de kerk, de theologie en de samenleving.

Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

- Is Simson echt zo'n uberseksuele macho als het bijbelverhaal ons op het eerste gezicht doet geloven?
- Wat te denken van de Emmausgangers: twee vrienden onder eendak, die Jezus uitnodigen te blijven slapen?
- Het paradijsverhaal, met die boom van kennis van goed en kwaad: is dat echt de basis voor een vaststaande heteroseksuele scheppingsorde?
- Als er in Christus geen jood of Griek, geen man of vrouw is, hoe zit het dan met het onderscheid tussen homo en hetero?

Skandalon, 2010, pap, 208 pp, € 19.50, 9789490708122
winkelwagen
   
Korpel,M.C.A., J. M. Oesch, S. E. Porter (eds)
Method in Unit Delimitation
In this volume selected papers from several Pericope meetings have been combined into a thematic volume, dealing with the method of unit delimitation. A hitherto unnoticed Tibero-Palestinian manuscript from Paris is discussed, as well as the text divisions in the Leviticus and Joshua Codices from the Schoyen collection and a fifth-century lectionary. The volume closes with a proposal for a new polyglot Bible, containing data with regard to unit delimitation from our traditions, Hebrew, Greek, Syriac and Latin.
Pericope - Scripture as Written and Read in Antiquity, vol 6, Brill, 2007, geb, 232 pp, € 93.50, 9789004165670
winkelwagen
   
Korpel, M. en J. Oesch (eds.)
Studies in Scriptural Unit Division
Along with other contrbutions this volume brings together the papers read during the Second Pericope Meeting at the Rome, 2001 SBL conference. The Pericope series aims at making available the data on unit delimitation found in the ancient manuscripts of the Hebrew Bible, the Septuagint, the Peshitta and the Vulgate to Bible translators and exegetes and to evaluate these data for the benefit of biblical interpretation. It will contribute significantly to our understanding of the meaning of Scripture as it was written and understood in Antiquity.
Pericope - Scripture as Written and Read in Antiquity, vol 3, Van Gorcum / Brill, 2002, geb, 288 pp, € 87.75, 9789023238409
winkelwagen
   
Korpel, M. en J. Oesch (eds.)
Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature
Scripture as written and read in antiquity Bible scholars and translators are often confronted with the problem of sectioning biblical texts. Until recently sentence division and paragraphing were largely left to the imagination of the individual scholar. This resulted in a wide range of different divisions of one and the same text. There is, however, a lot of long neglected evidence on how the ancient scribes themselves understood the structure of the texts they were transmitting.
Pericope - Scripture as Written and Read in Antiquity, vol 4, Van Gorcum / Turpin, 2003, geb, 320 pp, € 93.50, 9789023239789
winkelwagen
   
Korpel, M. en J. Oesch (eds)
Delimination Criticism
The first volume of the new Pericope series, Delimitation Criticism contains the papers read at a workshop of the Pericope Group during the First Meeting of the European Association for Biblical Studies, held at Utrecht, The Netherlands, 6-9 August 2000. The volume highlights the importance of the long-ignored unit delimitation markers in ancient manuscripts for the interpretation of Scripture. Much of the data presented here has never been published before and opens up fresh vistas for biblical scholarship.
Pericope - Scripture as Written and Read in Antiquity 1, Van Gorcum / Brill, 2000, geb, 365 pp, € 98.50, 9789023236566
winkelwagen
   
Korpel, M., J.M. Oesch (eds)
Layout Markers in Biblical Manuscripts and Ugaritic Tablets
A lucid delimitation of textual units appears to have been a serious concern of ancient scribes. In this fifth volume of the Pericope series this is demonstrated in the papers read at the Fourth Pericope Meeting held in connection with the SBL International Meeting at Cambridge, 2003.
Pericope - Scripture as Written and Read in Antiquity, vol 5, Van Gorcum / Brill, 2005, geb, 227 pp, € 86.00, 9789023241782
winkelwagen
Kugel, James L.
How to read the Bible. A Guide to Scripture, Then and Now
In How to Read the Bible, Harvard professor James Kugel leads the reader chapter by chapter through the "quiet revolution" of recent biblical scholarship, showing time and again how radically the interpretations of today's researchers differ from what people have always thought. The story of Adam and Eve, it turns out, was not originally about the 'Fall of Man'. The stories of Cain and Abel, Abraham and Sarah, and Jacob and Esau, were not, at their origin, about individual people at all but, rather, explanations of some feature of Israelite society as it existed centuries after these figures were said to have lived. Dinah was never raped - her story was created by an editor to solve a certain problem in Genesis. Moses probably did not divide the Red Sea in half. Whatever the original Ten Commandments might have been, scholars are quite sure they were different from the ones we have today. What's more, the people long supposed to have written various books of the Bible were not, in the current consensus, their real authors: David did not write the Psalms, Solomon did not write Proverbs or Ecclesiastes; indeed, there is scarcely a book in the Bible that is not the product of different, anonymous authors and editors working in different periods.

Such findings pose a serious problem for adherents of traditional, Bible-based faiths. Hiding from the discoveries of modern scholars seems dishonest, but accepting them means undermining much of the Bible's reliability and authority as the word of God. What to do? In his search for a solution, Kugel leads the reader back to a group of ancient biblical interpreters who flourished at the end of the biblical period. Far from naive, these interpreters consciously set out to depart from the original meaning of the Bible's various stories, laws, and prophecies - and they, Kugel argues, hold the key to solving the dilemma of reading the Bible today.

Free Press, 2007, pap, 819 pp, € 21.95, 9780743235877
winkelwagen
   
Kugel, James L.
The Bible as it was
BY ORDER
Harvard UP, 1999, pap, 669 pp, € 27.50, 9780674069411
winkelwagen
   
Kugler, R., Kartin, P. (eds.)
Introduction to the Bible
Eerdmans Publishing, 2009, geb, 538 pp, € 43.50, 9780802846365
winkelwagen
Kuhn, K. A.
The Heart of Biblical Narrative. Rediscovering Biblical Appeal to the Emotions
Augsburg Fortress, 2009, pap, 176 pp, € 19.95, 9780800663384
winkelwagen
Kuhn, K.A.
Having Words with God: The Bible as Conversation
Fortress, 2008, pap, 237 pp, € 24.50, 9780800662806
winkelwagen
Laato, A. & J.C. de Moor (eds)
Theodicy in the World of the Bible
Is it justice when deities allow righteous human beings to suffer? This question has occupied the minds of theologians and philosophers for many centuries and is still hotly disputed. All kinds of argument have been developed to exonerate the 'good God' of any guilt in this respect. Since Leibniz it has become customary to describe such attempts as 'theodicy', the justification of God. In modern philosophical debate this use of 'theodicy' has been questioned. However, this volume shows that it is still a workable term for a concept that originated much earlier than is commonly realised. Experts from many disciplines follow the emergence of the theodicy problem from ancient Near Eastern texts of the second millennium BCE through biblical literature, from both Old and New Testament, intertestamental writings including Qumran, Philo Judaeus and rabbinic Judaism.
Brill, 2003, geb, 830 pp, € 169.50, 9789004132757
winkelwagen
   
LaCocque, A. & P. Ricoeur
Thinking Biblically. Exegetical and Hermeneutical Studies
BY ORDER
Chicago Press, 2004, pap, 441pp, € 23.50, 0226713431
winkelwagen
   
Laughlin, J.C.H.
Fifty Major Cities of the Bible
BY ORDER
Routledge Key Guides, Routledge, 2006, pap, 246 pp, € 25.00, 0415223156 / 9780415223157
winkelwagen
Law, D. R.
Historical Critical Method: A Guide for the Perplexed
This title offers an introduction to one of the core methods of approaching biblical texts. "Historical Critical Analysis" is the main way in which the Bible (both the Hebrew Bible/Old Testament and the New Testament) has been examined and read by scholars in the last century. The term refers to a range of methodologies which examine the origins of biblical texts, in relation to other contemporaneous texts, to form critical approaches and to questions of authorship, audience and authenticity. The aim is to get as close to the 'original text' and its 'original meaning' as possible.

For many years Historical Critical Method has been the cornerstone upon which biblical scholarship is built, even as modern studies examine other theoretical approaches to reading the text in history, tradition, and from different audience perspectives The Historical Critical Method still presents the crucial starting point for students and scholars.

Guides for the Perplexed, T&T Clark International, 2012, pap, 331 pp, € 26.50, 9780567400123
winkelwagen
Lee, Nancy C.
Lyrics of Lament: From Tragedy to Transformation
From ancient cultures to our own world torn by division, violence, and deprivation, the rhythms and lyrics of an ancient art form--the lament--have provided an indispensable vehicle for women and men to give voice to their suffering, grief and protest against injustice. Nancy C. Lee surveys both lament in the Abrahamic sacred texts (Hebrew Bible, New Testament, Qur'an) and in 'the people's' laments expressed admirably by poets and popular singers in over thirty cultures worldwide today. This work encourages strategies for recovering processes of composing laments--toward political empowerment, social innovation, nonviolent justice, healing, and peace.
Augsburg Fortress, 2010, pap, 256p, € 27.90, 9780800663018
winkelwagen
Legaspi, M. C.
The Death of Scripture and the Rise of Biblical Studies
The Bible has always been a contested legacy. Form late antiquity to the Refomation, debates about the Bible took place at the center of manifold movements that defined Western civilization. In the eigtheenth century, Europe's scriptural inheritance surfaced once again at a critical moment. During the Enlightenment, scholars guided by a new vision of a post-theological age did not simply investigate the Bible, they remade it. In place of the familiar scriptural Bibles that belonged to Christian and Jewish communities, they created a new form: the academic Bible. In this book, Michael Legaspi examines the creation of the academic Bible. Beginning with the fragmentation of biblical interpretation in the centuries after the Reformation, Legaspi shows how the weakening of scriptural authority in the Western churches altered the role of biblical interpretation. In contexts shaped by skepticism and religious strife, interpreters increasingly operated on the Bible as a text to be managed by critical tools. These developments prepared the way for scholars to formalize an approach to biblical study oriented toward the statist vision of the new universities and their sponsors.

Focusing on a renowned German scholar of the period, Johann David Michaelis (1717-1791), Legaspi explores the ways that critics reconceived authority of the Bible by creating an institutional framework for biblical interpretation designed to parallel-and replace-scriptural reading. This book offers a new account of the origins of biblical studies, illuminating the relation of the Bible to churchly readers, theological interpreters, academic critics, and people in between. It explains why, in an age of religious resurgence, modern biblical criticism may no longer be in a position to serve as the Bible's disciplinary gatekeeper.

Oxford Studies in Historical Theology, Oxford UP, 2010, geb, 222 pp, € 65.90, 9780195394351
winkelwagen
Legaspi, M. C.
The Death of Scripture and the Rise of Biblical Studies
The Bible has always been a contested legacy. Form late antiquity to the Refomation, debates about the Bible took place at the center of manifold movements that defined Western civilization. In the eigtheenth century, Europe's scriptural inheritance surfaced once again at a critical moment. During the Enlightenment, scholars guided by a new vision of a post-theological age did not simply investigate the Bible, they remade it. In place of the familiar scriptural Bibles that belonged to Christian and Jewish communities, they created a new form: the academic Bible. In this book, Michael Legaspi examines the creation of the academic Bible. Beginning with the fragmentation of biblical interpretation in the centuries after the Reformation, Legaspi shows how the weakening of scriptural authority in the Western churches altered the role of biblical interpretation. In contexts shaped by skepticism and religious strife, interpreters increasingly operated on the Bible as a text to be managed by critical tools. These developments prepared the way for scholars to formalize an approach to biblical study oriented toward the statist vision of the new universities and their sponsors.

Focusing on a renowned German scholar of the period, Johann David Michaelis (1717-1791), Legaspi explores the ways that critics reconceived authority of the Bible by creating an institutional framework for biblical interpretation designed to parallel-and replace-scriptural reading. This book offers a new account of the origins of biblical studies, illuminating the relation of the Bible to churchly readers, theological interpreters, academic critics, and people in between. It explains why, in an age of religious resurgence, modern biblical criticism may no longer be in a position to serve as the Bible's disciplinary gatekeeper.

Oxford Studies in Historical Theology, Oxford UP, 2010/2012, pap, 222 pp, € 28.50, 9780199845880
winkelwagen
   
Leithart, P. J.
Deep Exegesis: The Mystery of Reading Scripture
Baylor UP, 2009, pap, 254 pp, € 26.50, 9781602580695
winkelwagen
   
Lemon, R., E. Mason, J. Roberts, and C. Rowland
The Blackwell Companion to the Bible in English Literature
Blackwell Companions to Religion, Wiley-Blackwell, 2009, geb, 703 pp, € 120.00, 9781405131605
winkelwagen
   
Lensink, H.
`Dat ik den ploeg van uw woord mag besturen`. Bijdragen aan de uitleg van Bijbelverhalen
Shaker Publishing, 2004, pap, 285 pp, € 22.00, 9789042302488
winkelwagen
   
Levering, M.
Participatory Biblical Exegesis, a Theology of Biblical Interpretation
Notre Dame UP, 2008, pap, 310 pp, € 26.00, 9780268034085
winkelwagen
   
Levison, J. R.
Filled with the Spirit
Eerdmans, 2009, geb, 463 pp, € 38.90, 9780802863720
winkelwagen
Linden, Carel ter
Wandelen over het water. Bijbelse beelden en hun geheim
Meinema, 2004, pap, 144, € 15.50, 9789021139449
winkelwagen
Loader, W.
Philo, Josephus, and the Testaments on Sexuality: Attitudes Towards Sexuality in the Writings of Philo, Josephus, and the Testaments of the Twelve Patriarchs
Philo, Josephus, and the Testaments on Sexuality is the fourth of five volumes by William Loader exploring attitudes toward sexuality in Judaism and Christianity during the Greco-Roman era.
In this volume Loader examines three substantial and historically important sets of documents the writings of Philo of Alexandria, the histories of Josephus, and the Testaments of the Twelve Patriarchs. For each set of writings, he provides an in-depth introduction, detailed analysis highlighting each writer?'s position on a broad range of matters pertaining to sexuality, and a summary conclusion.
Attitudes towards Sexuality in Judaism and Christianity in the Hellenistic Greco-Roman Era Series, William. B. Eerdmans Publishing Company, 2011, pap, 476 pp, € 59.00, 9780802866417
winkelwagen
   
Loosen, L.
Het derde testament, de bijbel verder schrijven
KBS / VBS, 2005/2010, pap, 103 pp, € 14.50, 9789061737988
winkelwagen
   
Loosen. L.
Lezen om te leven
KBS, 2003, pap, 32 pp, € 7.50, 9789061734765
winkelwagen
   
Luttikhuizen, G.P. (ed)
Eves Children. The Biblical Stories Retold and Interpreted in Jewish and Christian Traditions.
Themes in Biblical Narrative 5, Brill, 2003, geb, 237 pp, € 100.50, 9004126155 / 9789004126152
winkelwagen
   
Maes, P.
De tijd breekt aan. Bijbellezen met een monnik
KBS/ VBS, 2005, pap, 144 pp, € 12.50, 9061738964
winkelwagen
Malley, Brian
How the Bible Works. An Anthropoligical Study of Evangelical Biblicism
Cognitive Science and Religion Series, Altamira Press, 2004, pap, 173 pp, € 33.50, 9780759106659
winkelwagen
Martin, Dale B.
Sex and the Single Savior. Gender and Sexuality in Bibilical Interpretation
Westminster John Knox Press, 2006, pap, 268 pp, € 28.00, 9780664230463
winkelwagen
Matthews, S., C. Briggs-Kittredge & M. Johnson-Debaufre (eds.)
Walk in the Ways of Wisdom: Essays in Honor of Elisabeth Schuessler Fiorenza
Trinity Press International, 2003, geb, 385 pp, € 91.00, 9781563384066
winkelwagen
   
Matthews, V.H.
Manners and Customs in the Bible
3 revised ed.
Hendrickson, 2006, geb, 256 pp, € 18.25, 9781565637047
winkelwagen
McDonald, L. M.
Origin of the Bible: A Guide for the Perplexed
Continuum, 2011, pap, 257 pp, € 21.95, 9780567139320
winkelwagen
McDonald, L.M.
The Biblical Canon. Its Origin, Transmission, and Authority
Hendrickson, 2007, pap, 546 pp, € 29.50, 9781565639256
winkelwagen
McKenzie, S. L.
How to Read the Bible. History, Prophecy, Literature. Why Modern Readers Need to Know the Difference and What It Means for Faith Today
More people read the Bible than any other book and, as Steven McKenzie shows in this provocative volume, most of us misread it. McKenzie argues that to comprehend the Bible we must grasp the intentions of the biblical authors themselves - what sort of texts they thought they were writing and how they would have been understood by their contemporaries. McKenzie examines several genres that are typically misunderstood, offering careful readings of specific texts to show how the confusion arises, and how knowing the genre produces a correct reading. The book of Jonah, for example, offers many clues that it is meant as a humorous satire, not a straight-faced historical account of a man who was swallowed by a fish. Likewise, the very names "Adam" (man) and "Eve" (life) tell us that these are not historical characters, but figures who symbolize human origins. For anyone who takes reading the Bible seriously and who wants to get it right, this book will be enlightening.
Oxford University Press, 2009, pap, 207 pp, € 16.90, 9780195383300
winkelwagen
McKenzie, S.L.
How to Read the Bible: History, Prophecy, Literature. Why Modern Readers Need to Know the Difference and What It Means for Faith Today
Print on Demand

More people read the Bible than any other book and, as Steven McKenzie shows in this provocative volume, most of us misread it. McKenzie argues that to comprehend the Bible we must grasp the intentions of the biblical authors themselves - what sort of texts they thought they were writing and how they would have been understood by their contemporaries. McKenzie examines several genres that are typically misunderstood, offering careful readings of specific texts to show how the confusion arises, and how knowing the genre produces a correct reading. The book of Jonah, for example, offers many clues that it is meant as a humorous satire, not a straight-faced historical account of a man who was swallowed by a fish. Likewise, the very names "Adam" (man) and "Eve" (life) tell us that these are not historical characters, but figures who symbolize human origins. For anyone who takes reading the Bible seriously and who wants to get it right, this book will be enlightening.

Oxford UP, 2006, geb, 207 pp, € 22.95, 9780195161496
winkelwagen
McKenzie, S.L., S.R. Haynes (eds)
To each its own meaning, an introduction to biblical criticisms and their application
WJK, 1999, pap, 306 pp, € 29.95, 9780664257842
winkelwagen
   
McKinlay, J.K.
Framing Her. Biblical Women in Postcolonial Focus
Bible in the Modern World Series, Sheffield Phoenix Press, 2005, pap, ;, € 54.50, 1905048076 / 9781905048076
winkelwagen
McLean, B.H.
Biblical Interpretation and Philosophical Hermeneutics
This book applies philosophical hermeneutics to biblical studies. Whereas traditional studies of the Bible limit their analysis to the exploration of the texts' original historical sense, this book discusses how to move beyond these issues to a consideration of biblical texts' existential significance for the present. In response to the rejection of biblical significance in the late nineteenth century and the accompanying crisis of nihilism, B. H. McLean argues that the philosophical thought of Heidegger, Bultmann, Gadamer, Habermas, Ricoeur, Levinas, Deleuze and Guattari provides an alternative to historically oriented approaches to biblical interpretation. He uses basic principles drawn from these philosophers' writings to create a framework for a new 'post-historical' mode of hermeneutic inquiry that transcends the subject-based epistemological structure of historical positivism.
Cambridge UP, 2012, pap, 320 pp, € 27.50, 9781107683402
winkelwagen
McNamara, Martin
Targum and Testament Revisited. Aramaic Paraphrases of the Hebrew Bible. second edition
Targum and Testament Revisited is a new edition of a text first published in 1972, now revised in light of research during the intervening period. In his introduction Martin McNamara details significant developments in the field, ending with a note on the tell-like structure of targumic tradition, with interpretations from different ages, also showing the presence of continuity in interpretation of certain passages down through the centuries of Jewish history.

The first part of the book examines the formation of targumic tradition, specifically treating the early written Targums, Aramaic as the language of the Jews, and the origin, transmission, and date of the Targums of the Pentateuch and the Prophets. Part two considers the possible relationship between certain New Testament passages and targumic tradition, including a reverential manner of speaking of God; God and creation; the Holy Spirit; sin and virtue; eschatology; and the Targums and Johannine literature.

There has been intense examination of most aspects of targumic tradition over recent decades. McNamara draws on these varied sources -- including the annotated English translation of all the Targums in the Aramaic Bible -- and offers an appendix outlining all extant Targums of the rabbinic tradition. McNamara's updated overview will be an indispensable resource for scholars of biblical and Jewish studies.

Eerdmans, 2010, pap, 359 pp, € 30.95, 9780802862754
winkelwagen
Mead, J.K.
Biblical Theology. Issues, Methods and Themes
WJK, 2007, pap, 328 pp, € 29.95, 9780664229726
winkelwagen
Meadors, E.P.
Idolatry and the Hardening of the Heart. A Study in Biblical Theology
The purpose of this book is to provide a biblical, theological answer to Isaiah's question: "Why, O Lord, do you cause us to stray from your ways, and harden our heart from fearing you?" Transparently, the biblical answer is pervasive, explicit, easy to understand, and interrelated to every major biblical theme. The hardening of the heart is quite simply God's disciplinary punishment for the specific sin of idolatry. Meadors' book is an exercise in biblical theology. Beginning in the Hebrew Bible the hardened heart finds rescue in the "new covenant" promises that Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Hosea prophesy. In these prohecies God promises to remove Israel's idols, cleanse the people, anoint them with God's spirit, write God's law upon their hearts, and turn the people's hearts of stone into hearts of flesh. The New Testament tells how Jesus of Nazareth activates these promises and brings them into effect in the lives of those who respond to him in faith. Paul preaches this message as well, and the book of Revelation applies this message to the historical context of the seven churches of Asia Minor, who lived with the agonizing temptation to compromise with the idolatry-laden Roman emperor cult. Meadors examines the biblical rationale for idolatry and the hardening of the heart as it unfolds in specific passages--Lev. 26, Dt. 29, Ps. 115, 135--and examines the phenomenon through the rest of the Hebrew Bible, the Gospels, the letters of Paul, and Revelation. - See more at: http://www.bloomsbury.com/uk/idolatry-and-the-hardening-of-the-heart-9780567025739/#sthash.TEci1rmE.dpuf
T & T Clark, 2006, pap, 214 pp, € 33.00, 9780567025739
winkelwagen
Meynet, Roland
Called to Freedom
Van 33.50 voor 17.50

Meynet makes available in both English and Spanish his series on Biblical Rhetoric, a unique method of textual interpretation applied to important themes in the biblical and Semitic world. He posits that the concept of freedom in the "Hebrew Bible" is the guiding core of all the socio-political distinctions within Israel's religious experience and history. This original study leads us through the experience of the people of Israel in the Exodus. It guides us into a new reading of the law in the two narrative sections of the Decalogue, seeing it as an expression of the search for the authentic meaning of human freedom. He also introduces Israel's "Psalms" as hymns of freedom. This work makes an important contribution to the field of Biblical studies and is a topic that is especially relevant for modern society.

Convivium Press, 2009, pap, 294 pp, € 17.50, 9781934996089
winkelwagen
Mies, Francoise (ed)
Bible et litterature . L'homme et Dieu mis en intrigue
Articles de: Maurice Gilbert, Francoise Mies, Jean-Pierre Sonnet, Andre Wenin, Jean-Noel Aletti

La Bible n'est pas seulement le livre des croyants et des exegetes. Elle est aussi l'un des fondements de notre civiisation et, a ce titre, une des references a interroger pour penser et agir. Cette conviction fonde la conception de ce livre et de ceux qui suivront, issus de conferences organisees par les Facultes Notre-Dame de la Paix (Namur). Ils exploreront chacun la relation entre la Bible et une discipline qui ordonne le savoir, l'expression et l'action : litterature, histoire, science, droit, economie, philosophie, art. Au fil de cinq etudes, ce premier volume envisage la Bible comme litterature et en litterature : il s'attache aux options litteraires de l'Ancien Testament et des Evangiles dans leur lien a un projet theologique; il etudie la Bible comme matrice de creations litteraires : le livre de Ruth et Victor Hugo ; le livre de Job et Elie Wiesel ; le Genese et Thomas Mann.

Editions Lessius, Presses Universitaires de Namur, 1999, pap, 176 pp, € 21.00, 9782872990825
winkelwagen
Montague, G.T.
Understanding the Bible. A Basic Introduction to Biblical Interpretation. Rev. and Expanded edition
Paulist Press, 2007, pap, 274 pp, € 21.00, 9780809143443
winkelwagen
Moore, S. D. and Yvonne Sherwood
The Invention of the Biblical Scholar. A Critical Manifesto
What is a "biblical scholar"? Stephen D. Moore and Yvonne Sherwood provide a thoroughly defamiliarizing and frequently entertaining re-description of this peculiar academic species and its odd disciplinary habitat. The modern-and -biblical scholar, they argue, is a product of the Enlightenment. Even when a biblical scholar imagines that she is doing something else entirely (something confessional, theoretical, literary, or even postmodern), she is sustaining Enlightened modernity and its effects. This study poses questions for scholars across the humanities concerned with the question of the religious and the secular. It also poses pressing questions for scholars and students of biblical interpretation: What other forms might biblical criticism have taken? What untried forms might biblical criticism yet take?
Fortress Press, 2011, pap, 138 pp, € 21.50, 9780800697747
winkelwagen
Moore, S.D. & F.F. Segovia
Postcolonial Biblical Criticism. Interdisciplinary Intersections
Bible and Postcolonialism, Continuum, 2005, geb, 216 pp, € 92.50, 9780567084392
winkelwagen
   
Moore, S.& F. Segovia (eds.)
Postcolonial Biblical Critism
Bible and Post-colonial S, Continuum International Publishing Group, 2005, geb, 192 pp, € 67.00, 057084396
winkelwagen
Moyise, Steve
Introduction to Biblical Studies, 2nd Revised edition
This is an ideal introduction to modern biblical studies. Readers are introduced to questions of inspiration, canon and authority. This is followed by chapters on historical approaches to the Bible, such as source, form and redaction criticism. Comparisons with other literature, such as ancient flood stories or Egyptian psalms help to set the context for this. Moyise also asks such questions as 'How did we get the Bible?' and, 'why do modern versions of the Bible differ among themselves?' Moyise considers a number of approaches to the Bible. Beginning with literary criticism, he shows how texts 'speak' to readers and influence their attitudes, emotions and behaviour. This is followed by liberation, feminist and finally a variety of theological approaches used by those who consider the Bible to be sacred scripture.
T&T Clark Approaches to Biblical Studies, T&T Clark, 2004, pap, 136 pp, € 21.50, 9780567083975
winkelwagen
Moyise, Steve
Introduction to Biblical Studies, 3rd Revised edition
This is an ideal introduction to modern biblical studies. Readers are introduced to questions of inspiration, canon and authority. This is followed by chapters on historical approaches to the Bible, such as source, form and redaction criticism. Comparisons with other literature, such as ancient flood stories or Egyptian psalms help to set the context for this. Moyise also asks such questions as 'How did we get the Bible?' and, 'why do modern versions of the Bible differ among themselves?' Moyise considers a number of approaches to the Bible. Beginning with literary criticism, he shows how texts 'speak' to readers and influence their attitudes, emotions and behaviour. This is followed by liberation, feminist and finally a variety of theological approaches used by those who consider the Bible to be sacred scripture. For the third edition Moyise has added two sections, one giving a basic outline of the biblical story together with a timeline and key dates, and another on dating the New Testament.
T&T Clark Approaches to Biblical Studies, T.& T.Clark Ltd, 2013, pap, 175 pp, € 24.95, 9780567175571
winkelwagen
Naastepad, Thomas J.M.
Voor de idylle geschapen. Uitleg van Schriftgedeelten
In deze bundel zijn de onuitgesproken preken over Genesis opgenomen waarin Thomas Naastepad spreekt over de wording van Israel temidden van de volken, het boek waarin de mens weliswaar onder het gericht is, maar ook altijd in de context van de idylle. Verder ook over Leviticus, Numeri, Deuteronomium, 1 en 2 Koningen, Spreuken, Jesaja, Maleachi, Mattheus, Lukas, Handelingen en Hebreeen.

Verzorgd, geannoteerd en ingeleid door Leo Lagendijk.

Narratio, 2006, pap, 372 pp, € 31.25, 9789052639727
winkelwagen
Nardoni, Enrique
Rise Up, O Judge. A Study of Justice in the Biblical World
Rise Up, O Judge studies the biblical concept of social and liberating justice and traces its roots to the cultures of ancient Mesopotamia and Egypt. The application of justice through its developing stages within the various environments and communities of the Old and New Testaments is then analyzed. Enrique Nardoni reads the ancient and biblical texts in their own historical, social, and intellectual context, but he also relates them to contemporary culture, where his readers are participants, not mere spectators. Translated for the first time into English, this ground-breaking work will serve as an outstanding resource for teaching and discussing the issue of social justice in universities, seminaries, and religious communities.
Hendrickson, 2004, pap, 343 pp, € 27.25, 9781565635302
winkelwagen
Newport, K.G.C
Apocalypse and Millennium: Studies in Biblical Exegesis
Cambridge UP, 2000, 262pp, geb, € 70.00, 9780521773348
winkelwagen
   
Ohlhausen, S.K
The American Catholic Bible in the Nineteenth Century. A Catalog of English Language Editions
McFarland & Company Publishers, 2006, geb, 337 pp, € 76.00, 9780786424917
winkelwagen
Oord, Inez van
Rebible. Ontdekking van vergeten verhalen
Jezus liep over water, Eva at een appel, Mozes ging de berg op: veel mensen herinneren zich deze verhalen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk te begrijpen, iets van vroeger. Maar de verhalen horen bij onze geboortegrond. Is er een nieuwe manier om de Bijbel te lezen, naar deze verhalen te luisteren, zodat ze weer gaan spreken? Inez vraagt het haar broer Jos, theoloog. Dit boek is het verslag van haar zoektocht naar deze vergeten verhalen, die voortaan op een andere manier inspireren.
Kosmos, 2017, geb, 239 pp, € 24.99, 9789021566320
winkelwagen
Pardes, Ilana
Countertraditions in the Bible: A Feminist Approach
In this book, Illana Pardes explores the tense dialogue between dominant patriarchal discourses of the Bible and counter female voices. Pardes studies women's plots and subplots dreams and pursuits, uncovering the diverse and at all times conflicting figuration of femininity in biblical texts. She also sketches the ways in which antipatriarchal elements intermingle with other repressed elements in the Bible: polytheistic traditions, skeptical voices, and erotic longings.
Harvard UP, 1993, pap, 206 pp, € 28.50, 9780674175457
winkelwagen
   
Pelikan, J.
Whose Bible is it ? A History of the Scriptures through the Centuries
Viking, 2005, geb, 274 pp, € 22.50, 9780670033850
winkelwagen
Pelikan, Jaroslav
Jouw bijbel of mijn bijbel? De betekenis en invloed van de Schrift door de eeuwen heen
Wie op zoek gaat naar de Bijbel loopt al snel tegen de volgende vraag op: naar welke Bijbel? De joodse of de christelijke Bijbel? De katholieke, de protestantse of de oosters-orthodoxe Bijbel? Blijkbaar zijn er dus meer versies van de Bijbel. Waar komen deze verschillen vandaan? Zijn ze in het huidige oecumenische klimaat nog relevant? Zo ja, hoe gaan we ermee om?

Deze vragen worden op indringende wijze gesteld en beantwoord door een Amerikaanse kenner van de christelijke traditie die een eredoctoraat kreeg van het Jewish Theological Seminary of America. Deze keer leesbare geschiedenis van de Bijbel vormt het derde deel van een reeks waarin hij eerder de geschiedenis van Mariaverering en van het Jezusbeeld heeft geschetst.

Jaroslav Pelikan (1923-2006) was een vooraanstaand Amerikaans theoloog en kerkhistoricus. Uit zijn omvangrijke oeuvre verscheen eerder in het Nederlands Jezus door de eeuwen heen en Een geschiedenis van Maria.

Kok, 2008, pap, 270 pp, € 23.50, 9789043514545
winkelwagen
   
Perdue, L.G., R. Morgan, B.D. Sommer
Biblical Theology. Introducing the Conversation
Library of Biblical Theology, Abingdon Press, 2009, pap, 337 pp, € 19.95, 9780687341009
winkelwagen
Pieterse, Werner
Waar ik je zoek. Verhalen over zwervers, koningen, moeder en kind
In de Bijbelverhalen ontmoet een raadselachtige God een groep zwervers. Hij trekt met ze mee, de woestijn in op zoek naar nieuw land. Daar bouwen koningen hun paleizen en tempels, maar niets is voor eeuwig. God zoekt een moeder, een kind en begint opnieuw. Dit zijn verhalen die diep in ons geworteld zijn - overal keren ze terug: in de kunst, in film, in poezie. In Waar ik je zoek vertelt Werner Pieterse het grote verhaal van God en mens opnieuw; twaalf verhalen woord voor woord, om langzaam te lezen, met beelden voor wie de woorden wil zien.
Kok, 2018, pap, 208 pp, € 19.99, 9789043529624
winkelwagen
Pilch, John J.
A Cultural Handbook to the Bible
Eerdmans, 2012, pap, 307 pp, € 27.95, 9780802867209
winkelwagen
Pokorny, P.
Hermeneutics as a Theory of Understanding.
In this primer on hermeneutics, Petr Pokorn takes up basic issues in understanding from language in general to the interpretation of the Bible.
While Hermeneutics as a Theory of Understanding deals with most of the problems of hermeneutics and their role in society and impact in history, the books main aim is not to introduce new methodologies or to investigate the character of human understanding by new probes into literary or historical documents. Instead, Pokorns principal intention is to define the philosophical and theological premises of individual projects of understanding their interrelations, meaning, and function in interpretation, especially that of ancient texts such as the Bible.
Pokorns work here functions admirably both as a text for students and as a monograph that suggests new paths in hermeneutical discussion.
Eerdmans Publishing, 2011, pap, 208 pp, € 27.50, 9780802827210
winkelwagen
   
Porter, S.E. (ed.)
The Messiah in the Old and New Testaments
Eerdmans, 2007, pap, 268 pp, € 28.50, 9780802807663
winkelwagen
   
Porter, S.E. & M. J. Boda (eds.)
Translating the New Testament. Text, Translation, Theology
McMaster New Testament Studies, Eerdmans Publishers, 2009, pap, 360 pp, € 25.00, 9780802863775
winkelwagen
Premnath, D.N. (ed)
Border Crossings. Cross-Cultural Hermeneutics
Orbis, 2007, pap, 179 pp, € 36.99, 9781570757457
winkelwagen
Pyper, H. S.
The Unchained Bible. Cultural Apropriations of Biblical Texts
This is an exploration of the way the bible has been appropriated and continues to be appropriated in modern culture. This volume explores a number of instances of unexpected but influential readings of the Bible in popular culture, literature, film, music and politics. The argument in all of them is that the effects of the Bible continues to have an effect on contemporary culture in ways that may surprise and sometimes dismay both religious and secular groups. That the Bible was at one time chained in churches is true. The subversive misreading of this enchainment as a symbol of a book in captivity to the established church is hard to suppress, however. Yet, once released from these chains, the Bible proves to be a text that gets everywhere and which undergoes surprising and sometimes contradictory metamorphoses. The pious advocates of making the Bible accessible who sought to free it from the churches' chains are the very people who then decry some of the results when the Bible is free to roam. Over the last 30 years, this pioneering series has established an unrivaled reputation for cutting-edge international scholarship in Biblical Studies and has attracted leading authors and editors in the field. The series takes many original and creative approaches to its subjects, including innovative work from historical and theological perspectives, social-scientific and literary theory, and more recent developments in cultural studies and reception history.
Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 455, T&T Clark, 2012, geb, 191 pp, € 77.50, 9780567166906
winkelwagen
   
Reventlow, H.G. e.a.
Religious Responses to Political Crises in Jewish and Christian Tradition
Library of Biblical Studies, T&T Clark, 2008, geb, 175 pp, € 89.50, 9780567028129
winkelwagen
Reventlow, H.G. & Hoffman, Y. (des)
Creation in Jewish and Christian Tradition.
JSOTS 319, Sheffield Academic Press, 2002 (reissue), geb, 356 pp, € 136.70, 9781841271620
winkelwagen
   
Reventlow, H. Graf en Y. Hoffman (eds.)
The Problem of Evil and its Symbols in Jewish and Christian Tradition
Journal for the Study of the Old Testament Supplements, T&T Clark, 2004, geb, 220 pp, € 104.00, 0826462227
winkelwagen
Riches, J. K.
The Bible: A Very Short Introduction
Oxford Very Short Introductions, Oxford UP, 2000, pap, 176 pp, € 12.50, 9780192853431
winkelwagen
Rogerson, J.W.
According to the Scriptures. The Use of the Bible in Social, Moral and Political Questions
If something is commanded in the Bible, the command must surely be obeyed if we are to be true to the Bible. This is what many people think, especially when they hear representatives of churches today arguing about moral issues. In fact, the matter is not as simple as this, and at various periods of history, churches have had quite differing views on how biblical commandments should be understood, and on whether they can be applied to their situations, if at all. The book falls into two sections. The first sketches the history of the use of the Bible in social, moral and political questions from the use of the Old Testament in the New Testament, to the present day. The second part looks at some case studies, including human and sexual relationships, life issues, attitudes to lawful authority, and the charging of interest.
Biblical Challenges in the Contemporary World Series, Equinox, 2007, pap, 117 pp, € 31.50, 9781845531287
winkelwagen
Rogerson, J.W.
An Introduction to the Bible, 3rd ed.
This classic work is an ideal introduction to how the Bible was written, transmitted, copied and declared to be authoritative by various churches. It presents a concise and accessible guide to all aspects of biblical study: what is the Bible?; how biblical writers wrote; the making of both Old and New Testaments; the making of the Apocrypha; the canon and study of the Bible; the use of the Bible in social, moral and political contexts. Entirely revised and updated, this third edition takes account of developments in scholarship since the appearance of the second edition in 2005.
Bibleworld Series, Taylor & Francis, 2012, pap, 208 pp, € 40.95, 9781845537074
winkelwagen
Rogerson, J.W. & J.M. Lieu (eds)
The Oxford Handbook of Biblical Studies
Biblical studies is a highly technical and diverse field. Study of the Bible demands expertise in fields ranging from Archaeology, Egyptology, Assyriology, and Linguistics through textual, historical, and sociological studies to Literary Theory, Feminism, Philosophy, and Theology, to name only some. This authoritative and compelling guide to the discipline will, therefore, be an invaluable reference work for all students and academics who want to explore more fully essential topics in Biblical studies.
Oxford UP, 2008, pap, 895 pp, € 46.50, 9780199237777
winkelwagen
Rogerson, J.W., J. Vincent
The City in Biblical Perspective
The city is an ambiguous symbol in the Bible. The founder of the first city is the murderer Cain. Jerusalem is the place chosen by God, as well as a city of wrong and injustice, and a symbol for God's future universal rule of justice and peace. Jesus apparently avoided cities except Jerusalem, where he was crucified. This book explores the archaeological and social backgrounds to cities in the biblical world and draws out the implications of the deliberate ambiguities in the biblical text. It asks whether and how the Bible can provide resources for the city today, in a world in which the majority of earth's burgeoning population is located in cities.
Biblical challenges in the contemporary world, Equinox, 2009, pap, 120pp, € 29.00, 9781845532901
winkelwagen
Romkes, Age, Pieter Siebesma
De bijbel voor iedereen. Weten wat je leest
Dit boek is een praktische gids voor mensen die met de Bijbel bezig zijn. Het geeft heel veel informatie en uitleg over belang, ontstaan en karakter van de Bijbel en introduceert de verschillende genres en alle Bijbelboeken. Allerlei hulpmiddelen bij het lezen en bestuderen van de Bijbel komen ook aan de orde. Meer kennis leidt tot meer begrip, en zo kan de Bijbel een grotere betekenis en uitwerking in je leven krijgen en kun je vragen van anderen beter beantwoorden.
Boekencentrum, 2017, geb, 239 pp, € 21.99, 9789023971528
winkelwagen
   
Sabbath, R.S.
Sacred Tropes: Tanakh, New Testament, and Quran as Literature and Culture
Biblical Interpretation Studies, Brill Academic Publishers, 2010, geb, 534 pp, € 182.50, 9789004177529
winkelwagen
   
Sawyer, J.F.A. (ed.)
The Blackwell Companion to the Bible and Culture
Blackwell Companions to Religions Series, Blackwell Publishers, 2006, geb, 555 pp, € 140.00, 1405101369 / 9781405101363
winkelwagen
Schelling, Piet
Vreemd en bizar, lastige bijbelverhalen
Geweld, buitensporige seks, opdrachten die inhumaan zijn - het staat allemaal in de Bijbel. In dit boek zoekt de auteur antwoord op de vraag of deze bizarre verhalen betekenis hebben in onze tijd.

'Daar kan ik niets mee!', hoor je mensen weleens zeggen, als zij een vreemd of bizar verhaal in de Bijbel lezen. Teksten die indruisen tegen onze wetgeving, onze normen en waarden, onze rechtsorde, onze humaniteit. Verhalen over geweld, seks, straf, mishandeling, oorlog, uitsluiting. We weten er geen raad mee, zeker niet als God daarin een rol speelt. Moeten we zulke teksten negeren, doodzwijgen? Of zoeken we naar een uitleg waar we in onze tijd wel mee uit de voeten kunnen? Dat laatste doet Piet Schelling in dit boek. Hij ontvouwt een aantal van zulke buitenissige teksten. Hij strijkt de ruwe teksten niet glad, maar probeert ze naar een niveau te brengen waarop ze tot spreken komen in onze tijd. Een spannende exercitie die verrassende en bruikbare inzichten biedt.

Boekencentrum, 2015, pap, 112 pp, € 11.90, 9789023970064
winkelwagen
   
Schertz, M.H. & Yoder, P.B.
Seeing the Text. Exegesis for Students of Greek and Hebrew.
BY ORDER
Abingdon, 2001, pap, 220 pp, € 21.95, 0687091144 / 9780687091140
winkelwagen
   
Scholz, S.
Biblical Studies Alternatively, an Introductory Reader
Prentice Hall, 2003, pap, 416 pp, € 58.00, 013045429X
winkelwagen
Schroeder, Joy A.
Dinahs Lament: The Biblical Legacy of Sexual Violence in Christian Interpretation
"Dinah's Lament" studies the ways Christians have read six biblical narratives about sexual violence, using biblical commentary, homilies, and devotional writings as a window into the history of the church's attitudes about rape. Schroeder analyzes the patterns of Christian interpretation from the early church through the Reformation, and shows that traditions of interpretation are often more disturbing and horrifying than the texts themselves. Her work raises important questions about the way Christian readers continue to shield the Bible from criticism and to reinforce patterns of subjugation, silencing, and violence against women.An introduction addresses the physical, emotional, and social effects of rape and sexual violence on women in the early church, Middle Ages, and Reformation, and summarizes Christian patterns of interpretation including allegorical, moral, and literal - historical approaches to the Bible. Subsequent chapters discuss early Christian accounts in which virgin martyrs were divinely protected from rape; interpretations of Genesis 34 that effectively blamed Dinah for her own rape (with the remarkable exception of Martin Luther); the importance of Christian voices, especially medieval women like Hildegard of Bingen and Hrotswitha of Gandersheim, that insisted on the innocence of rape victims and lamented the violation of women's bodies; and more.
Fortress, 2007, geb, 215 pp, € 37.50, 9780800638436
winkelwagen
Schroer, S. en S. Bietenhard (eds.)
Feminist Interpretation of the Bible and the Hermeneutics of Liberation
JSNTS, T&T Clark International, 2004, pap, 200 pp, € 52.50, 9780567083722
winkelwagen
   
Schussler Fiorenza, E.
Democratizing Biblical Studies. Toward an Emancipatory Educational Space
Westminster John Knox Press, 2009, pap, 215 pp, € 22.90, 9780664235093
winkelwagen
Schussler Fiorenza, E.
The Power of the Word: Scritpure and the Rethoric of Empire
Fortress, 2007, pap, 280 pp, € 18.95, 9780800638344
winkelwagen
   
Schussler Fiorenza, E.
Wisdom Ways, Introducing Feminist Biblical Interpretation
Orbis Books, 2001, pap, 227 pp, € 24.90, 9781570753831
winkelwagen
Schussler Fiorenza, Elisabeth
Changing Horizons: Explorations of the Feminist Interpretation
Changing Horizons is the second of two volumes highlighting the ways in which Elisabeth Schussler Fiorenzas work constructs a critical feminist theory and praxis of liberation, in relation to the biblical text and its legacy, and in relation to the theological and ecclesial setting of today.

Schussler Fiorenza attempts to free both biblical studies and theology from disciplinary constraints and assumptions that have allowed them to acquiesce and even perpetuate forms of oppressionfrom racism and poverty to colonialism and gender equality.

Fortress Press, 2013, geb, 307 pp, € 43.95, 9780800698072
winkelwagen
Sherwood, Y.
Biblical Blaspheming. Trials of the Sacred for a Secular Age
This book explores the strange persistence of 'blasphemy' in modern secular democracies by examining how accepted and prohibited ways of talking and thinking about the Bible and religion have changed over time. In a series of wide-ranging studies engaging disciplines such as politics, literature and visual theory, Yvonne Sherwood brings the Bible into dialogue with a host of interlocutors including John Locke, John Donne and the 9/11 hijackers, as well as artists such as Sarah Lucas and Rene Magritte.

Questions addressed include:
• What is the origin of the common belief that the Bible, as opposed to the Qur'an, underpins liberal democratic values?
• What kind of artworks does the biblical God specialise in?
• If pre-modern Jewish, Christian and Islamic responses to scripture can be more 'critical' than contemporary speech about religion, how does this affect our understanding of secularity, modernity and critique?

Cambridge UP, 2012, geb, 387 pp, € 85.00, 9781107007864
winkelwagen
Shillington, V.G.
Reading the sacred text: an introduction to biblical studies
T&T Clark, 2002, pap, 322pp, € 37.50, 9780567088246
winkelwagen
Snoek, H.
De Bijbel een huis om in te wonen. Uitleg en interpretatie van de Bijbel
Eerste boek over exegese gericht op mensen die de grondtalen niet beheersen. Geschreven voor studenten, pastores en leken. Inleiding in de uitleg (exegese) en interpretatie (vertaling naar het hier en nu) van Bijbelteksten. Snoek laat zien hoe uitleg mogelijk is zonder kennis van de grondtalen, maar ook hoe eerdere interpretaties de onze kleuren. Door ons daarvan bewust te zijn kunnen we des te beter ontdekken wat de Bijbel ons in de 21e eeuw te vertellen heeft.
Kok, 2010, pap, 357 pp, € 35.50, 9789043520225
winkelwagen
Soeding, Thomas
Einheit der Heiligen Schrift? Zur Theologie des biblischen Kanons
Die Bibel ist ein Buch aus vielen Buchern. Lasst sie sich als ein einziges Buch lesen? Die Exegese hat sich in der Vergangenheit auf Entdeckungsreise in die Vielfalt der Heiligen Schrift begeben. Heute sucht sie neu nach der Einheit der Heiligen Schrift. Ist das moglich, ohne die Unterschiede zwischen dem Alten und dem Neuen Testament zu harmonisieren und die Polyphonie der biblischen Stimmen zu reduzieren? Entscheidend ist, die Bibel selbst zu be fragen. Welche Signale sendet sie aus, um das Verhaltnis der beiden Testamente zu bestimmen, das Gewicht verschiedener Schriften zu messen und Zusammenhange zwischen ihnen zu erkennen? Eine neue Kanon-Theologie auf exegetischer Basis.
Quastiones Disputatae 211, Herder, 2005, pap, 402 pp, € 36.00, 9783451022111
winkelwagen
Sparks, K.L.
Sacred Word, Broken Word. Biblical Authority and the Dark Side of Scripture
The Bible is a religious masterpiece. Its authors cast a profound vision for the healing of humanity through the power of divine love, grace and forgiveness. But the Bible also contains "dark texts" that challenge our ethical imagination. How can one book teach us to love our enemies and also teach us to slaughter Canaanites? Why does a book that preaches the equality of all people -- male and female, slave and free, Greek and Jew -- also include laws that permit God's people to trade in slaves and to persecute those of a different faiths or ethnicities? In Sacred Word, Broken Word Kenton Sparks argues that the "dark side" of Scripture is not an illusion. Rather, these dark texts remind us that all human beings, including the biblical authors, stand in need of God's redemptive solution in Jesus Christ.
Eerdmans, 2012, pap, 176 pp, € 21.95, 9780802867186
winkelwagen
Spawn, K.L. & A.T. Wright (eds)
Spirit and Scripture. Examing a Pneumatic Hermeneutic
"Script and Scripture" provides the most comprehensive academic treatment available of biblical interpretation in the renewal movement. This book considers the academic treatment of biblical interpretation in the renewal movement, the fastest growing tradition in Christendom today. The initial chapter surveys the history of biblical interpretation in the renewal tradition and provides a conceptual basis for the book. In Part II, six renewal scholars outline a proposal for the future of biblical hermeneutics in the tradition. These authors address certain key questions. What is the role of the Holy Spirit in biblical interpretation? What are the distinctive presuppositions, methods and goals of renewal biblical hermeneutics? Three prominent biblical scholars (James D. G. Dunn, Anthony C. Thiselton, Walter Moberly) respond to the proposals outlined above. These critical responses deepen the examination of renewal biblical hermeneutics as well as increase its appeal to biblical and theological scholars in general. The final chapter offers a synthesis and evaluation of the accomplishments of the discussion, as well as an assessment of the state of the discipline with an eye toward the future. B3141
T&T Clark International, 2012, geb, 226 pp, € 86.50, 9780567034069
winkelwagen
   
Spinks, D.C.
The Bible and the Crisis of Meaning: Debates on the Theological Interpretation of Scripture
T&T Clark, 2007, geb, 197 pp, € 87.90, 9780567032102
winkelwagen
Spronk, Klaas, Archibald van Wieringen (red.)
De Bijbel theologisch. Hoofdlijnen en thema's van bijbelse geschriften
In de Bijbel spreekt een veelvoud aan stemmen en benaderingen die de lezer vaak voor vragen stelt. In dit boek schetst een aantal specialisten op toegankelijke wijze doorlopende theologische lijnen in de belangrijkste bijbelboeken. Centrale thema's zoals seksualiteit, dood en leven na de dood, gebed, geweld en schepping krijgen ruim aandacht.

De Bijbel theologisch wijst op de theologische eigenheid van clusters bijbelboeken, zoals de Tora, de Profeten en de evangelien, en gaat ook in op de eigenheid van de afzonderlijke boeken van de Bijbel.

Met bijdragen van onder meer Patrick Chatelion Counet, Maarten den Dulk, Jan Fokkelman, Piet van Midden, Geert van Oyen, Riemer Roukema, Niek Schuman, Wim Weren en Willien van Wieringen en met literatuurverwijzingen en een register.

Meinema, 2011, geb, 452 pp, € 49.95, 9789021142920
winkelwagen
   
Strecker, Ch. (Hrsg.)
Kontexte der Schrift. Band II: Kultur, Politik, Sprache – Text. Ekkehard W. Stegemann zum 60. Geburtstag
Kohlhammer, 2005, geb, 480 pp, € 39.75, 3170188836
winkelwagen
Sugirtharajah, R. S.
The Bible and Asia. From the Pre-Christian Era to the Postcolonial Age
Though the Bible is a product of West Asia, its influence on Europe and the Americas has received far more attention than its complex career in the East. R. S. Sugirtharajah corrects this imbalance with an expansive new study of Asia's subversive and idiosyncratic relationship with the Bible. This is the story of missionaries, imperialists, exegetes, reformers, and nationalists who molded Biblical texts according to their own needs in order to influence religion, politics, and daily life from India to China.

When the Bible reached east and south Asia in the third century CE, its Christian scriptures already bore traces of Asian commodities and Indian moral stories. In China, the Bible merged with the teachings of Buddha and Lao Tzu to produce the Jesus Sutras. As he recounts the history of how Christianity was influenced by other Asian religions, Sugirtharajah deftly highlights the controversial issue of Buddhist and Vedic influence on Biblical religion.

Once used to justify European rule in Asia, the Bible has also served to promote the spiritual salvation of women, outcasts, and untouchables. The Bible has left a literary mark on Asia in two ways: through its influence on Asian writers and through the reinvigoration of modern Asian vernaculars when proselytizing missionaries introduced Western print culture to the East.

Harvard UP, 2013, geb, 303 pp, € 31.90, 9780674049079
winkelwagen
   
Sugirtharajah, R. S.
The Bible and the Third World. Precolonial, Colonial and Postcolonial Encounters
BY ORDER
Cambridge UP, 2001, pap, 316pp, € 32.00, 0521005248 / 9780521005241
winkelwagen
Sugirtharajah, R.S.
Exploring Postcolonial Biblical Criticism. History, Method, Practice
Wiley-Blackwell, 2011, pap, 211p, € 26.90, 9781405158572
winkelwagen
Sugirtharajah, R.S.
The Bible and Empire: Postcolonial Explorations
At a time of renewed interest in Empire, this stimulating volume explores the complex relationship between the Bible and the colonial enterprise, and examines some overlooked aspects of this relationship. These include unconventional retellings of the gospel story of Jesus by Thomas Jefferson and Raja Rammohun Roy; the fate of biblical texts when marshalled by Victorian preachers to strengthen British imperial intentions after the India uprising of 1857; the cultural-political use of the Christian Old Testament, first by the invaders to attack temple practices and rituals, then by the invaded to endorse the temple heritage scorned by missionaries; the dissident hermeneutics of James Long and William Colenso confronting and compromising with colonial ambitions; and finally the subtly seditious deployment of biblical citations in two colonial novels. This innovative book offers both practical and theoretical insights and provides compelling evidence of the continuing importance of postcolonial discourse for biblical studies.
Cambridge UP, 2005, pap, 247 pp, € 37.50, 9780521531917
winkelwagen
   
Sugirtharajah, R.S.
The Postcolonial Biblical Reader
Blackwell, 2005, pap, 317 pp, € 34.50, 1405133503 / 9781405133500
winkelwagen
   
Sugirtharajah, R.S.
Troublesome Texts The Bible in Colonial and Contemporary Culture
By Order
Sheffield Academic Press, 2001, geb, 161 pp, € 45.90, 9781906055387
winkelwagen
   
Sugirtharajah, R.S. (ed.)
Still at the Margins: Biblical Scholarship Fifteen Years after the Voices from the Margin
T&T Clark, 2008, geb, 163 pp, € 91.95, 9780567032218
winkelwagen
Sumney, J. L.
The Bible: An Introduction
Augsburg Fortress, 2009, pap, 432 pp, € 41.50, 9780800663742
winkelwagen
   
Sweeney, M.A. & E.B. Zvi (eds)
The Changing Face of Form Criticism for the Twenty-First Century
by order
Eerdmans, 2003, pap, 350pp, € 51.95, 0802860672 / 9780802860675
winkelwagen
   
Tate, W.R.
Biblical Interpretation: An Integrated Approach
Hendrickson, 2008, geb, 378 pp, € 25.75, 9781598560800
winkelwagen
Thatcher, A.
The Savage Text, the Use and Abuse of the Bible
Blackwell Manifestos, Wiley-Blackwell, 2008, geb, 218 pp, € 74.50, 9781405170178
winkelwagen
   
Thatcher, A.
The Savage Text. The Use and Abuse of the Bible
Blackwell Manifestos, Wiley-Blackwell, 2008, pap, 218 pp, € 22.75, 9781405170161
winkelwagen
Thomas, Oral
Biblical Resistance Hermeneutics within a Caribbean Context
This work takes the view that biblical hermeneutics within a Caribbean context focus more on the meaning of biblical texts for lived realities and less on the Bible as historically and contextually conditioned and thereby ideological. Further, the work outlines the difficulties of combining biblical hermeneutics and social praxis within the context of the Caribbean and particularly within Christian communities that descend from a long history of slavery. Moreover, it examines the social and hermeneutical context of a post-independence Caribbean and poses hermeneutical questions involving text-context, oral-written and reading-practice. The historical materialist, postcolonial and contextual Bible study reading strategies are employed as tools of analysis for the following: to identify the socio-ideological interests, theological agenda and social practices that produced biblical texts
Bibleworld Series, Equinox, 2010, pap, 238pp, € 36.00, 9781845536572
winkelwagen
   
Thompson, J.L.
Reading the Bible with the Dead. What you can learn from the history of exegesis that you cant learn from exegesis alone
BY ORDER
Eerdmans, 2007, pap, 324 pp, € 18.95, 9780802807533
winkelwagen
   
Tillo, G. van
De metaforische betekenis van bijbelteksten
Edmund Husserl-Stichting, 2001, pap, 40 pp, € 6.80, 9075701152
winkelwagen
Tolbert, Mary Ann, Fernando F. Segovia (eds.)
Reading from This Place. Social Location and Biblical Interpretation in the United States
Van 28.50 voor 22.50.

Are some readings of the Bible more objective than others? More privileged? More true?
How does one's own life situation shape one's reading of the text?
What will acknowledgment of the validity of a variety of perspectives mean for historical-critical methods of interpretation?

The present dizzying pluralism of "locations" - not only of ethnicity, class, and gender, but also of social and religious standpoints - presents a daunting challenge to older, mainstream interpretive schemes. In this landmark project, Segovia, Tolbert, and their fifteen other contributors have begun to measure the impact of social location on the theory and practice of biblical interpretation. This volume, and the international one to follow, signals the critical legitimation of reading strategies that supplement or modify or even in some ways dethrone the historical-critical paradigm that has dominated academic biblical studies for 200 years. It will provide immediate and enduring guidance to scholars and students sorting through the complex epistemological, social, historical, and religious questions that issue from this paradigm shift.

Augsburg Fortress, 1995, pap, 321 pp, € 22.50, 9780800628123
winkelwagen
Trebolle Barrera, J.
The Jewish Bible and the Christian Bible. An Introduction to the History of the Bible
Brill/Eerdmans, 1998, pap, 573 pp, € 81.50, 9789004108899
winkelwagen
Verheij, Alain
God en ik, wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de bijbel
God en ik van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In God en ik schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een 'detox' die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt God en ik licht op hedendaagse levensvragen.
Atlas Contact, 2018, pap, 206 pp, € 18.99, 9789045035734
winkelwagen
Vermeij, Miriam (eindred.)
Allemaal vrouwen, 21 bijbelse portretten, met CD met opnames uit het NCRV-programma Schepper & Co
In Allemaal vrouwen staan 21 portretten van bijbelse vrouwen, geschreven door vrouwelijke theologen. De bijbelverhalen over vrouwen zijn rijk, dagen uit, prikkelen, zijn soms verrassend actueel, of bieden troost. Verrassend is ook hoeveel verschillende rollen vrouwen in de Bijbel spelen. De portretten zijn thematisch geordend, maar veel vrouwen zijn niet onder een noemen te brengen. Want een powervrouw kan een misbruikte vrouw zijn, en de weduwe is regelmatig een heldin. Er is ruimte voor ontwikkeling en verandering, en dat maakt deze verhalen zo bijzonder.

Deze uitgave bestaat uit tekst, beeld en geluid, en is het resultaat van een unieke samenwerking tussen het NCRV-radioprogramma Schepper & Co, Museum Catharijneconvent en het Nederlands Bijbelgenootschap. De aanleiding voor deze uitgave is de tentoonstelling 'Vrouwen voor het voetlicht', die in 2012 in het Museum Catharijneconvent te bezichtigen is. De bijbelse vrouwen vormen een onderdeel van deze tentoonstelling.

NBG, 2012, geb, 144 pp, € 15.95, 9789089120519
winkelwagen
Visser, A. J.
Wat is nieuw zonder oud? Over de onmisbaarheid van het Oude Testament
NEM-reeks, Boekencentrum, 2010, pap, 104 pp, € 9.90, 9789023924548
winkelwagen
   
Wansbrough, H.
The Use and Abuse of the Bible. A Brief History of Biblical Interpretation
B2194
T&T Clark, 2010, pap, 209 pp, € 20.90, 9780567090577
winkelwagen
   
WeiB, W. (hg.)
Der eine Gott und das gemeinschaftliche Mahl
T.B.
Neukirchener, 2010, pap, 176 pp, € 28.95, 9783788724597
winkelwagen
Werline, R.
Pray like This. Understanding Prayer in the Bible
Werline encourages us to look at prayer in the following way: to attempt to understand how prayers are tied to particular cultural and social settings. Prayers are part of and expressions of a collection of cultural ideas that have been arranged within a system that seems coherent and obvious to those writings the biblical texts. Prayers participate in and express a person's worldview. Werline shows the ways that - though many biblical prayers are familiar to us - biblical texts and contemporary readers come from different worlds. The Hebrew Bible and the New Testament contain many prayers. Large volumes have been written on prayer within a single book, or within the writings of one author, like Paul, or an individual prayer, such as the Lord's Prayer. Werline does not examine every prayer in the Bible or even write exhaustively on a single prayer. He has highlighted a few significant features of each prayer, and some of the prayers vividly exhibit the influence of a particular society's vision. For example, he examines the prayers of 1 and 2 Kings and 1 and 2 Chronicles because of the ways they are tightly tied to the authors' views of history. The writers' interpretation of history profoundly influenced significant portions of the Bible as well as the literature of early Judaism.
T&T Clark, 2007, pap, 163 pp, € 27.00, 9780567026330
winkelwagen
   
Westerbeek, T. & T. Lemstra (red)
Vrouwen aan het woord 3. Bijbelstudies uit Eva
Boekencentrum, 2004, pap, 96 pp, € 9.50, 9789023917830
winkelwagen
Westerman, Edjan
De Messias leren. Israel en de volken - Gods weg nieuw leren lezen
Als Israels verkiezing en roeping deel uitmaken van het DNA van de Schrift, waarom lijkt het christelijk verhaal over de Messias, Israel en de volken dan zo vaak een andere genetische structuur te hebben?

Gaat Israel met zijn verkiezing en beloften door de zijuitgang af, wanneer Jezus op Gods toneel verschijnt? Vindt er een rolwisseling plaats, in een ander verhaal? Is de Messias daarin het zwarte gat waarin de eeuwige verkiezing en roeping van Israel verdwijnen? Hoe lezen wij de weg van God...? Sinds de Sjoa weten we waar een ont-Joodst christelijk lezen aan kan bijdragen. Maar hoe ziet het doorgaande verhaal van de Bijbel er dan uit als heel de Schrift meeklinkt en de trouw van de God van Israel het centrum blijft? Dit boek geeft daar zicht op en is een oproep om Gods weg nieuw te leren lezen en te gaan.

Edjan Westerman is sinds juni 2015 emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Na zijn predikantsopleiding aan de theologische faculteit van de VU-Amsterdam deed hij daar ook een doctoraalstudie OT-NT.

Boekencentrum, 2015, pap, 416 pp, € 29.90, 9789023970439
winkelwagen
   
West Gerald O. and Musa W. Dube (eds)
The Bible in Africa: Transactions, Trajectories, and Trends
by order ca 1-2 weeks
Brill, 2001, pap, 846 pp., € 95.50, 0391041118
winkelwagen
   
West, G.O.
The Academy of the Poor, Towards a Dialogical Reading the Bible
by order
Sheffield Press, 1999, pap, 182 pp, € 16.50, 1850757585 / 9781850757580
winkelwagen
Wierenga, L.
De bijbel: een lees- en schrijfgeschiedenis. Literaire recycling en Bijbel
Kok, 2010, pap, 256 pp, € 25.50, 9789043518550
winkelwagen
Wijer, Evert Jan de
God op het boekenbal
Hedendaagse bestsellers becommentarieren vanuit theologisch perspectief. Dat waagstuk levert predikant en publicist Evert Jan de Wijer. Hij vindt verrassende parallellen en opmerkelijke verschillen met de Bijbel en dat geeft zowel de bestsellers als de Bijbel extra glans en betekenis.

Is het leven een tragedie zoals de romans Tonio en Bonita Avenue laten zien? Ja, zegt de Bijbel voluit, maar er zijn ook inkijkjes in een hoopvolle toekomst. De kaskrakers van Kluun, Koch, de Vijftig tintenreeks en de film Avatar worden eveneens in gesprek gebracht met het bijbelse denken. Ten slotte de politieke 'bestseller' van Wilders. Zijn pleidooi voor een nationale identiteit lijkt beangstigend veel op het nationalisme van Ezra en Nehemia. De Wijer laat hier de veelzijdigheid van de Bijbel zien: er is kritiek mogelijk op deze twee profeten. De Bijbel werpt steeds de vraag op naar wat menselijk is en ondervraagt daarmee ook zichzelf.

Het bestverkochte boek ter wereld, de Bijbel, blijkt veel relevants te kunnen zeggen over onze bestsellers en de ervaringen van mensen hier en nu. Met scherpte en humor geeft De Wijer zo een verhelderend inzicht in onze huidige samenleving - en in de Bijbel. Hij doet dit zoals een predikant betaamt: nieuwsgierig, niet te preuts en moralistisch, en vooral met liefde en begrip voor wat hij of zij onderweg tegenkomt aan levensorientatie, hoop en verlangen.

Skandalon, 2013, pap, 205 pp, € 18.50, 9789490708689
winkelwagen
   
Zaman, L.
Bible and Canon. A Modern Historical Inquiry
Studia Semitica Neerlandica, vol 50, Brill, 2008, geb, 714 pp, € 149.90, 9789004167438
winkelwagen
Zwiep, Arie
Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding op de bijbelse hermeneutiek. Deel II: van moderniteit naar postmoderniteit
De bijbel is weer helemaal terug in het publieke domein, getuige allerlei discussies in de media over schepping en evolutie, over religie en geweld, over vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. De vraag hoe de bijbel in dergelijke debatten geinterpreteerd moet worden - kun je van de bijbel maar alles maken wat je wilt? - kan niet goed worden beantwoord zonder de geschiedenis van de bijbeluitleg erbij te betrekken. Hoe heeft men de bijbel in het verleden eigenlijk gelezen? En wat heeft dat ons als (post)moderne, eenentwintigste-eeuwse lezers nog te zeggen?

Tussen tekst en lezer biedt een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek in twee delen. In het eerste deel wordt de geschiedenis van de bijbeluitleg beschreven vanaf de eerste eeuwen van het christendom tot en met Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Dit tweede deel is gewijd aan de ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Dr. Arie W. Zwiep (1964) is universitair docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en doceert daarnaast aan de Christelijke Hogeschool Ede. Eerder publiceerde hij onder meer The Ascension of the Messiah in Lukan Christology (Leiden 1997) en Judas and the Choice of Matthias (Tubingen 2004).

klik hier voor beide delen

VU University Press, 2013, pap, 573 pp, € 39.95, 9789086596850
winkelwagen
Zwiep, Arie
Tussen tekst en lezer. Een historische inleiding op de bijbelse hermeneutiek. Deel I: De vroege kerk - Schleiermacher
De bijbel is weer helemaal terug in het publieke domein, getuige allerlei discussies in de media over schepping en evolutie, over religie en geweld, over vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. De vraag hoe de bijbel in dergelijke debatten geinterpreteerd moet worden - kun je van de bijbel maar alles maken wat je wilt? - kan niet goed worden beantwoord zonder de geschiedenis van de bijbeluitleg erbij te betrekken. Hoe heeft men de bijbel in het verleden eigenlijk gelezen? En wat heeft dat ons als (post)moderne, eenentwintigste-eeuwse lezers nog te zeggen?

Tussen tekst en lezer biedt een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek in twee delen. In dit eerste deel wordt de geschiedenis van de bijbeluitleg beschreven vanaf de eerste eeuwen van het christendom tot en met Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Het tweede deel is gewijd aan de ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw.

Dr. Arie W. Zwiep (1964) is universitair docent Nieuwe Testament en Hermeneutiek aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en doceert daarnaast aan de Christelijke Hogeschool Ede. Eerder publiceerde hij onder meer The Ascension of the Messiah in Lukan Christology (Leiden 1997) en Judas and the Choice of Matthias (Tubingen 2004).

klik hier voor beide delen

VU University Press, 2009, pap, 453 pp, € 39.95, 9789086593422
winkelwagen