B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 2 boeken in uw boodschappenlijst; bestel deze boeken hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om in een andere categorie of naar een andere titel te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Nieuwe titels

1.2.1.1 Genesis

Dulk, Maarten den
Voor een nieuw begin. De Agenda van Genesis
Wat moet er gedaan worden om de samenleving overeind te houden? Maarten den Dulk legt zijn oor te luisteren bij de eerste verhalen uit de Bijbel: Adam en Eva, Kain en Abel, Noach en de torenbouwers van Babel. De eerste elf hoofdstukken uit Genesis blijken een oeroude en actuele agenda te zijn waarin we kunnen bijhouden wat ons te wachten en te doen staat.

Al sinds het begin is een vreedzame samenleving de altijddurende opgave van de mensheid. Kunstwerkjes van taal, ritme en klank zijn het, deze klassieke bijbelverhalen van het begin. Ze wekken vergezichten van een menigte vrije mensen en van een vrede waar je met je verstand niet bij kunt. Ze verleiden om met vertrouwen en durf een nieuw tijdperk binnen te gaan.

Maarten den Dulk (1941) is emeritus hoogleraar praktische theologie en was rector van het seminarie Hydepark, het bij- en nascholingsinstituut voor predikanten. Veel huidige PKN-predikanten zijn door hem opgeleid in het pastoraat. Van zijn hand verscheen eerder bij Skandalon Geloof, gebod, gebed - wat kan ik weten, wat moet ik doen, wat mag ik hopen? (2015).

Skandalon, 2017, pap, 80 pp, € 12.50, 9789492183613
winkelwagen

1.4.3.00 Paulus algemeen

Smit, Joop
Wat Paulus bezielde. Een staalkaart van zijn brieven
Dit boek neemt de lezers mee op een ontdekkingsreis in de brieven van Paulus. De hoop is dat zij gaandeweg steeds meer geboeid raken door diens uitdagende persoonlijkheid. Trouw aan zijn eigen volk, de Joden, en trouw aan de heidenen heeft hij er alles aan gedaan om deze twee met elkaar te verbinden. Het najagen van zijn droom om Joden en heidenen in Christus met elkaar te verenigen heeft zijn leven en denken beheerst en getekend. Met meer vijanden dan vrienden was hij een omstreden figuur en is dat tot op vandaag gebleven. De christelijke kerken worstelen nog altijd met zijn heilige overtuiging dat zij blijvend in het Jodendom geworteld zijn. Paulus' dubbele loyaliteit aan Joden en aan heidenen vormt voor christenen tot op de dag van vandaag een spannende erfenis en een uitdagende opgave.

Dr. Joop Smit osa doceerde van 1981 tot 2004 Nieuwe Testament aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Na zijn pensionering schreef hij over de vier evangelien: Het verhaal van Matteus (Meinema 2007), Het verhaal van Lucas (Meinema 2009), Het verhaal van Marcus (KBS 2011) en Het verhaal van Johannes (Berne 2015).

Berne Media, 2017, pap, 160 pp, € 16.90, 9789089722126
winkelwagen

2.1.1.1 Geschiedenis Tweede Tempel Periode / Vroeg Christendom

Tomson, Peter J., Joshua Schwartz (eds)
Jews and Christians in the First and Second Centuries: The Interbellum 70-132 CE
Publication expected october 2017

This work discusses crucial aspects of the period between the two revolts against Rome in Judaea that saw the rise of rabbinic Judaism and of the separation between Judaism and Christianity. Most contributors no longer support the 'maximalist' claim that around 100 CE, a powerful rabbinic regime was already in place. Rather, the evidence points to the appearance of the rabbinic movement as a group with a regional power base and with limited influence. The period is best seen as one of transition from the multiform Judaism revolving around the Second Temple in Jerusalem to a Judaism that was organized around synagogue, Tora, and sages and that parted ways with Christianity.

For other volumes see Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum / CRINT

CRINT 15 / Compendia Rerum Iudaicarum Ad Novum Testamentum, Brill, 2017, geb, € 159.00, 9789004349865
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Borgman, Erik
Alle dingen nieuw. Een theologische visie voor de 21ste eeuw
Verwacht december 2017 (onder voorbehoud...)

Theologie opnieuw uitgevonden: realistisch en hoopvol, dicht bij het levensgevoel en de levensvragen van nu. Een theologie die overtuigd is van de bijdrage die het christelijk geloof kan leveren aan de hedendaagse cultuur.

'Zie, ik maak alle dingen nieuw' is de ultieme christelijke boodschap. Alles wordt zozeer nieuw, dat alle ideeen over wat ons te wachten staat altijd tekortschieten.

Dit boek ontsluit christelijke beelden en inzichten zo, dat ze het heden laten zien als plaats waar verlossende toekomst aan het aanbreken is. Denken over de kosmos in termen van Gods schepping, maakt dat we de wereld kunnen zien als gave, in plaats van als vijandig en bedreigend. Onder ogen zien dat de menselijke geschiedenis telkens opnieuw vastloopt in gevangenschap en schuld, in onderdrukking en lijden, in kwaad en dood, maakt illusieloos realisme mogelijk.

Met literatuur en kunst als toegang, en in gesprek met filosofie en wetenschap, komen de artikelen van de geloofsbelijdenis, centrale bijbelse thema's en de belangrijkste kwesties uit de theologie aan bod. Zo wordt zichtbaar welke belangrijke bijdrage religie, theologie en christelijk geloof kunnen leveren aan de discussie in Noordwest-Europa over wie wij zijn, waar wij heengaan en wat ons te doen staat.

Boekencentrum, 2016, geb, ca 360 pp, € 35.00, 9789021144269
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Garritsen, Alice M. (red)
Pius Almanak 2018, Jaarboek Katholiek Nederland
De Pius Almanak geeft een beeld van katholiek Nederland in alle facetten, van de institutionele kerk maar ook van de veelzijdigheid van de katholieke gemeenschap. Uit de gegevens van de vele organisaties en instellingen op het katholieke veld - hoe zakelijk ook gepresenteerd -, blijkt dat op vele terreinen de katholieke gemeenschap actief is: in diaconie, bij missie- en ontwikkelingswerk, via onderwijs en gezondheidszorg, zorg voor jong en oud, en niet te vergeten de activiteiten van de grote religieuze families van zusters, paters en broeders. De Pius Almanak is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan een uitgebreid gegevensbestand van organisaties en instellingen van de Nederlandse katholieke kerkprovincie
Adveniat, 2017, pap, 423 pp, € 82.00, 9789492093424
winkelwagen
Garritsen, Alice
Pius almanak 2018, jaarboek Katholiek Nederland
Een up-to-date compleet katholiek adressenboek met Kaski-cijfers en interessante artikelen. Onmisbaar voor iedereen die actief is in en rond de katholieke kerk, maar ook van toegevoegde waarde voor bibliotheken, seculiere gemeentes, provinciale en landelijke overheden, onderwijsinstellingen, fondsenwervers en organisaties met een journalistiek en communicatief karakter.
Pius almanak, 129, Adveniat, 2017, pap, 461 pp, € 82.00, 9789492093424
winkelwagen

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Menken-Bekius, C. & H. van der Meulen
Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging
IN HERDRUK - verwacht jan 2018

Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging

Pastores en geestelijke verzorgers zien zich in de praktijk voor vele soorten situaties gesteld, die doen vragen 'wie ben ik?' en 'wat kom ik hier doen?' Meer dan ooit vereist de huidige pastorale praktijk een voortdurende reflectie op het eigen handelen. Pastoraat is 'maatwerk' en veel van wat vroeger vanzelfsprekend was, past niet meer bij het levengevoel van de moderne mens. Maar hoe doe je dat, reflecteren op eigen praktijksituaties om tot 'passend handelen' te komen? Daarbij biedt dit boek hulp.

Het bevat drie delen. Deel I gaat over de kunst van het reflecteren en over de reflectieve pastor/geestelijk verzorger zelf. In deel II worden enkele gangbare theorieen besproken aan de hand van de thema's 'presentie', 'de spirituele dimensie van pastoraat' en 'de ethiek van het pastorale handelen' Hier luidt de vraag:'als dit de theorie is, wat betekent dat dan voor de praktijk?'.In deel III wordt de omgekeerde weg bewandeld. Verschillende verbatims en casussen worden geanalyseerd met behulp van theoretische invalshoeken. Tot slot wordt een bescheiden instrumentarium aangereikt om op reflectieve wijze een casus te beschrijven en vakliteratuur te bestuderen.

Dit boek is de vrucht van een bijzondere samenwerking tussen twee docenten Praktische Theologie, waarvan de een geschoold is in de pastorale psychologie en de ander van huis uit meer vertrouwd met de systematische theologie. Beiden brengen verschillende praktijkervaringen mee:de een was lange tijd geestelijke verzorger in een zorginstelling, de ander gemeentepredikant.

Kok, 2007/2018, pap, 360 pp, € 25.99, 9789043513630
winkelwagen
Droogers, Andre
Boodschap aan elkaar, gids voor een zingevingsgesprek tussen generaties
Dit hadden we eerder moeten doen! Zo reageren gesprekspartners uit verschillende generaties na een gesprek over vragen die er echt toe doen. Boodschap aan elkaar nodigt de lezer uit om zelf het generatiegesprek aan te gaan. Gelovigen en atheisten, kerkgangers en buitenkerkelijken, overtuigden en twijfelaars, zoekers en vinders - allemaal komen ze in dit boek aan het woord. Verschillen worden niet toegedekt, maar ter sprake gebracht en uitgepraat.

Boodschap aan elkaar is een praktische gids. Het boek biedt veel ideeen voor een zinnig gesprek tussen mensen uit verschillende generaties.
Andre Droogers (1941) is cultureel antropoloog, gespecialiseerd in religieonderzoek. Van 1989 tot 2006 was hij hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Recent publiceerde hij Zingeving als spel: Over religie, macht en speelse spiritualiteit en God 3.0: Hoe ziet God er uit in de 21e eeuw?

Skandalon, 2016, pap, 180 pp, € 14.95, 9789492183200
winkelwagen

5.6 Gebeden/ Meditaties/ Dagboeken

Oosterhuis, Huub
Die wij denken. Nieuwe gedichten
In 'Die wij denken' komt Huub Oosterhuis met nieuwe religieuze poezie. Wel of geen god? Een leven na de dood? Je denkt het, je zou het willen. Of je denkt het niet, je kunt je er niets bij voorstellen. Het is een niet te geloven verhaal. Binnen dit verhaal stelt Huub Oosterhuis indringende vragen die iedere lezer, wetend, niet-wetend, twijfelend, verlangend, zal herkennen. Geestelijke oefeningen zijn het, deze nieuwe gedichten.
Ten Have, 2017, pap, 64 pp, € 14.99, 9789025906450
winkelwagen
Oosterhuis, Huub, Elte Rauch
Een weg van dagen. Bijbel, bezinning, poezie
Als geen ander heeft Huub Oosterhuis de veranderingen binnen het geloof in de afgelopen vijftig jaar aan den lijve ervaren, maar ook verwoord en daardoor mee bepaald. Zijn werk is in theologisch en liturgisch opzicht vernieuwend, omvat diverse genres, zowel binnen- als buitenkerkelijk, en is altijd doordrenkt van een groot mededogen voor de ander en van een intens maatschappelijk engagement. Uit een hoeveelheid teksten die meer dan een halve eeuw omspannen, van gedichten en psalmen tot preken en verhalen, maakte de jonge filosofe en schrijfster Elte Rauch een verrassende selectie. EEN WEG VAN DAGEN is een weergaloos lees- en bladerboek waarin de lezer(es) zich van dag tot dag kan onderdompelen, om zo gesterkt en geinspireerd met eigen vragen aan de slag te gaan. Of het nu gaat om het verschil tussen liefde en vriendschap, over de betekenis van mystiek of van openbaringen, over het Koninkrijk van God of over God-Ik-Zal, over de poezie van Neruda, Vroman of Lucebert, over het belang van de taal en de joodse traditie: in dit boek treft u alle facetten van het rijke oeuvre van een grote vernieuwer op heldere en systematische wijze gepresenteerd aan, en vindt u een prachtige leidraad bij het zoeken naar een eigen weg van dagen!
Van Gennep, 2017, pap, 352 pp, € 19.90, 9789461644619
winkelwagen

8 Judaica Liturgie en Gebed

Dasberg, Jitschak (vert)
Siach Jitschak - Gebed van Jitschak: Siddoer, De geordende gebeden voor het gehele jaar
In herdruk, vooralsnog verwacht ca jan. 2018

In deze uitgave vindt men de teksten van de Hebreeuwse en Aramese gebeden, die bij de orthodoxe joden in Nederland in gebruik zijn. Een moderne Nederlandse vertaling is toegevoegd met enig commentaar, een inleiding en indices. Een joods gebedenboek vormt een schat aan religieuze literatuur, in de loop der eeuwen ontstaan, en is voor de buitenstaander een interessante inleiding tot de joodse godsdienst.

NIK, 2000, geb, 400 pp, € 27.50, 9789071727047
winkelwagen

9.0.1 (Godsdienst) Sociologie en Antropologie

Weber, Max
Politiek als beroep. Wetenschap als beroep
In herdruk, verwacht jan 2018

Max Weber (1864-1920) is een van de grondleggers van de sociologie. Zijn klassieke essays Politiek als beroep en Wetenschap als beroep bieden een beknopte en elegante kennismaking met de centrale thema's van zijn werk. Volgens Weber verschaft de wetenschap ons helderheid over wat ons echt ter harte gaat en geeft de politiek ons de moed om daarvoor op te komen.
In Politiek als beroep maakt hij het beroemde onderscheid tussen Gesinnungsethik (waarin ethische principes leidend zijn) en Verantwortungsethik (waarbij het gaat om de verantwoording van uitkomsten van politiek handelen). Dit dilemma is nog steeds uiterst actueel en wordt nergens zo scherp uiteengezet als hier. Deze teksten, die nu in een nieuwe Nederlandse vertaling verschijnen, nemen in Webers oeuvre een bijzondere plaats in, omdat hij schrijft vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid en in een directe en toegankelijke stijl. Verplichte kost voor wetenschappers en politici van nu.

Vantilt, 2012, pap, 160 pp, € 15.00, 9789460040955
winkelwagen

9.1.0 Maatschappij / Cultuur en Politiek

Brederode, Desanne van
Als stilte steekt. Het effect van collectief zwijgen over misstanden en wandaden
Zesenhalf jaar geleden leek de Arabische Lente ook in Syrie tot bloei te komen. Maar eendrachtige, vreedzame demonstraties voor vrijheid, rechtvaardigheid en democratie werden meteen met harde hand door het regime van dictator Assad neergeslagen. Een bloedige burgeroorlog volgde. Veel Syriers, ook zij die in Nederland een nieuw leven proberen op te bouwen, hebben zich sindsdien afgevraagd waarom men in het Westen zo stil blijft. De redenen om te zwijgen hebben vaak te maken met een diepgevoelde onmacht, terwijl openlijk betuigde steun voor slachtoffers juist van grote betekenis kan zijn: door onmenselijkheden te benoemen en ertegen in opstand te komen, geef je mede vorm aan menselijkheid en medemenselijkheid.

In Als stilte steekt onderzoekt Dasanne van Brederode aan de hand van eigen ervaringen en die van (Syrische) vrienden de pijnlijke kanten van stilte. Hoe kun je hierin iets veranderen? En wanneer is stilte juist wel gewenst?

Querido, 2017, pap, 64 pp, € 8.99, 9789021406282
winkelwagen