B o e k h a n d e l

K i r c h n e r

- adres, info & contact
- nieuwsbrief & agenda
- zoekopties
Bookmark and Share

U heeft 1 boek in uw boodschappenlijst; bestel dit boek hier (u kunt het altijd nog verwijderen) of zoek hieronder verder.

NB: De inhoud van de boodschappenlijst wordt niet bewaard als u teruggaat naar het beginscherm.

U kunt het zoekmenu hieronder gebruiken om naar een andere titel of categorie te zoeken met behoud van uw bestellingen (vergeet u niet op 'zoek' te klikken).

Nieuwe titels

2.1.0 Geschiedenis Antieken ( Antieke Godsdiensten/ Mythologie/ Letteren)

   
Pfeijffer, Ilja Leonard
De Griekse mythen
In De Griekse mythen keert Pfeijffer terug naar zijn oude liefde. In zijn meesterlijke stijl beschrijft hij de grootse verhalen van het oude Griekenland voor de lezer van nu. Hij verhaalt over de goden Zeus en Hera, de helden Heracles en Theseus, de Argonauten en de strijd om Troje, en de bovenmenselijke figuren Orpheus, Perseus en natuurlijk Prometheus. De overvloed aan mythen wordt gepresenteerd als een groot, meeslepend epos van de schepping van hemel en aarde tot aan de terugkeer van Odysseus.
Goden, mensen en andere aardbewoners: Ilja Leonard Pfeijffer vertelt een verhaal dat de mensheid al 3000 jaar aanspreekt. Zowel de liefhebbende gymnasiast als de onwetende nieuwsgierige lezer zal De Griekse mythen omhelzen en koesteren.
Prometheus, 2010/2017, pap, 245 pp, € 15.00, 9789044628470
winkelwagen

3.0.0 Systematische Theologie

Borgman, Erik
Alle dingen nieuw. Een theologische visie voor de 21ste eeuw
Verwacht december 2017 (onder voorbehoud...)

Theologie opnieuw uitgevonden: realistisch en hoopvol, dicht bij het levensgevoel en de levensvragen van nu. Een theologie die overtuigd is van de bijdrage die het christelijk geloof kan leveren aan de hedendaagse cultuur.

'Zie, ik maak alle dingen nieuw' is de ultieme christelijke boodschap. Alles wordt zozeer nieuw, dat alle ideeen over wat ons te wachten staat altijd tekortschieten.

Dit boek ontsluit christelijke beelden en inzichten zo, dat ze het heden laten zien als plaats waar verlossende toekomst aan het aanbreken is. Denken over de kosmos in termen van Gods schepping, maakt dat we de wereld kunnen zien als gave, in plaats van als vijandig en bedreigend. Onder ogen zien dat de menselijke geschiedenis telkens opnieuw vastloopt in gevangenschap en schuld, in onderdrukking en lijden, in kwaad en dood, maakt illusieloos realisme mogelijk.

Met literatuur en kunst als toegang, en in gesprek met filosofie en wetenschap, komen de artikelen van de geloofsbelijdenis, centrale bijbelse thema's en de belangrijkste kwesties uit de theologie aan bod. Zo wordt zichtbaar welke belangrijke bijdrage religie, theologie en christelijk geloof kunnen leveren aan de discussie in Noordwest-Europa over wie wij zijn, waar wij heengaan en wat ons te doen staat.

Boekencentrum, 2016, geb, ca 360 pp, € 35.00, 9789021144269
winkelwagen

4.2 Kerkgenootschappen Katholieke Kerk

Garritsen, Alice M. (red)
Pius Almanak 2018, Jaarboek Katholiek Nederland
De Pius Almanak geeft een beeld van katholiek Nederland in alle facetten, van de institutionele kerk maar ook van de veelzijdigheid van de katholieke gemeenschap. Uit de gegevens van de vele organisaties en instellingen op het katholieke veld - hoe zakelijk ook gepresenteerd -, blijkt dat op vele terreinen de katholieke gemeenschap actief is: in diaconie, bij missie- en ontwikkelingswerk, via onderwijs en gezondheidszorg, zorg voor jong en oud, en niet te vergeten de activiteiten van de grote religieuze families van zusters, paters en broeders. De Pius Almanak is geschikt voor iedereen die behoefte heeft aan een uitgebreid gegevensbestand van organisaties en instellingen van de Nederlandse katholieke kerkprovincie
Adveniat, 2017, pap, 423 pp, € 82.00, 9789492093424
winkelwagen

5.1.0 Praktische Theologie Pastoraat / Geestelijke begeleiding

Menken-Bekius, C. & H. van der Meulen
Reflecteren kun je leren. Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging
IN HERDRUK - verwacht jan 2018

Basisboek voor pastoraat en geestelijke verzorging

Pastores en geestelijke verzorgers zien zich in de praktijk voor vele soorten situaties gesteld, die doen vragen 'wie ben ik?' en 'wat kom ik hier doen?' Meer dan ooit vereist de huidige pastorale praktijk een voortdurende reflectie op het eigen handelen. Pastoraat is 'maatwerk' en veel van wat vroeger vanzelfsprekend was, past niet meer bij het levengevoel van de moderne mens. Maar hoe doe je dat, reflecteren op eigen praktijksituaties om tot 'passend handelen' te komen? Daarbij biedt dit boek hulp.

Het bevat drie delen. Deel I gaat over de kunst van het reflecteren en over de reflectieve pastor/geestelijk verzorger zelf. In deel II worden enkele gangbare theorieen besproken aan de hand van de thema's 'presentie', 'de spirituele dimensie van pastoraat' en 'de ethiek van het pastorale handelen' Hier luidt de vraag:'als dit de theorie is, wat betekent dat dan voor de praktijk?'.In deel III wordt de omgekeerde weg bewandeld. Verschillende verbatims en casussen worden geanalyseerd met behulp van theoretische invalshoeken. Tot slot wordt een bescheiden instrumentarium aangereikt om op reflectieve wijze een casus te beschrijven en vakliteratuur te bestuderen.

Dit boek is de vrucht van een bijzondere samenwerking tussen twee docenten Praktische Theologie, waarvan de een geschoold is in de pastorale psychologie en de ander van huis uit meer vertrouwd met de systematische theologie. Beiden brengen verschillende praktijkervaringen mee:de een was lange tijd geestelijke verzorger in een zorginstelling, de ander gemeentepredikant.

Kok, 2007/2018, pap, 360 pp, € 25.99, 9789043513630
winkelwagen

5.1.1.2 Geestelijke en lichamelijke Zorg en Begeleiding - Ziekte

   
Bodar, Antoine
Droef gemoed. Nels Fahner in gesprek met Antoine Bodar over depressie
Depressie is een monster dat je telkens weer overvalt. Het trekt je mee omlaag, het liefst blijf je in bed en wil je niemand zien. En de vraag dringt zich op: Is het niet beter dood te zijn dan te leven? Er rust een taboe op, zeggen psychiaters. En als je geen hulp zoekt, kan er een moment komen dat je het niet meer de baas kunt. Voor wie het met dit monster te stellen heeft, en om te zien of je het leven toch weer kunt omarmen, is dit boek.

Antoine Bodar is priester, kunsthistoricus en schrijver. Hij woont in Rome. Wim Houtman is redacteur kerk en opinie en commentator bij het 'Nederlands Dagblad'. Hij schreef eerder 'Ongeordende liefde. In gesprek met Antoine Bodar'.

Nels Fahner is freelance journalist en werkt onder meer voor De Nieuwe Koers en het Friesch Dagblad.

Meinema, 2018, pap, 79 pp, € 9.99, 9789021144955
winkelwagen

5.4.2.2 Veertig-dagen tijd en Pasen

   
Borgman, Erik
Door het lijden, meditaties bij de kruisweg
Verschijnt 14 feb 2018

Als iemand de kunst verstaat om de weg van Christus naar de dood betekenis te geven met woorden van deze tijd, dan is het wel Erik Borgman.
Geboren verteller, gedreven theoloog, inspirerende gelovige, dwarse katholiek, eigenzinnige onruststoker, hij is het allemaal. Erik Borgman zoekt Christus op de meest moeilijke momenten en legt zo de verbanden naar onze tijd. Dat doet hij in dit boekje langs de staties van de kruisweg. Hij maakt voelbaar hoe de kruisweg van Christus betekenis heeft voor de kruisweg van veel mensen in deze tijd. Erik Borgman inspireert en confronteert, in al zijn werk, maar zeker in dit intense boekje.

Erik Borgman is een Nederlandse lekendominicaan en hoogleraar theologie van de religie aan de Universiteit van Tilburg. In zijn denken is hij sterk beinvloed door de katholieke bevrijdingstheologie.

Advaniat, 2018, pap, 60 pp, € 12.95, 9789492093615
winkelwagen

5.7 Spiritualiteit / Geloofsverdieping

   
Stegeman, Janneke, e.a. (red)
Nieuwheilig.nu geloof.rechtvaardigheid.toekomst
De glossy nieuwheilig.nu gaat gasthoofdredacteur Janneke Stegeman op zoek naar hedendaagse vormen van heiligheid. Onderwerpen als sociale gerechtigheid, racisme, vluchtelingen, nieuwe rituelen, heilige plekken, diversiteit en seksualiteit passeren de revue in reportages, spannende interviews en inspirerende columns.

Nieuwheilig.nu werkt samen met Sylvana Simons, Claartje Kruijff (Theoloog des Vaderlands voor het jaar 2017), Rikko Voorberg, Franca Treur en diverse andere relevante stemmen van nu: kritisch, open en vrij.
Op zoek naar inspiratie, achtergrondinformatie, actuele ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van inclusief christendom? Dan is nieuwheilig.nu het antwoord!

Kok, 2018, pap, € 8.95, 9789043529075
winkelwagen

8 Judaica Liturgie en Gebed

Dasberg, Jitschak (vert)
Siach Jitschak - Gebed van Jitschak: Siddoer, De geordende gebeden voor het gehele jaar
In herdruk, vooralsnog verwacht ca jan. 2018

In deze uitgave vindt men de teksten van de Hebreeuwse en Aramese gebeden, die bij de orthodoxe joden in Nederland in gebruik zijn. Een moderne Nederlandse vertaling is toegevoegd met enig commentaar, een inleiding en indices. Een joods gebedenboek vormt een schat aan religieuze literatuur, in de loop der eeuwen ontstaan, en is voor de buitenstaander een interessante inleiding tot de joodse godsdienst.

NIK, 2000, geb, 400 pp, € 27.50, 9789071727047
winkelwagen

9.0.1 (Godsdienst) Sociologie en Antropologie

Weber, Max
Politiek als beroep. Wetenschap als beroep
In herdruk, verwacht jan 2018

Max Weber (1864-1920) is een van de grondleggers van de sociologie. Zijn klassieke essays Politiek als beroep en Wetenschap als beroep bieden een beknopte en elegante kennismaking met de centrale thema's van zijn werk. Volgens Weber verschaft de wetenschap ons helderheid over wat ons echt ter harte gaat en geeft de politiek ons de moed om daarvoor op te komen.
In Politiek als beroep maakt hij het beroemde onderscheid tussen Gesinnungsethik (waarin ethische principes leidend zijn) en Verantwortungsethik (waarbij het gaat om de verantwoording van uitkomsten van politiek handelen). Dit dilemma is nog steeds uiterst actueel en wordt nergens zo scherp uiteengezet als hier. Deze teksten, die nu in een nieuwe Nederlandse vertaling verschijnen, nemen in Webers oeuvre een bijzondere plaats in, omdat hij schrijft vanuit een grote persoonlijke betrokkenheid en in een directe en toegankelijke stijl. Verplichte kost voor wetenschappers en politici van nu.

Vantilt, 2012, pap, 160 pp, € 15.00, 9789460040955
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen A-M

Burke, Edmund
Een filosofisch onderzoek naar de oorsprong van onze denkbeelden over het sublieme en het schone
In herdruk, verwacht feb 2018

vertaald, van aantekeningen voorzien en ingeleid door Wessel Krul

Historische Uitgeverij, 2004/2018, geb, 250 pp, € 27.50, 9789065541925
winkelwagen

95.0 Filosofie algemeen N-Z

   
Nietzsche, Friedrich Wilhelm
De vrolijke wetenschap
De vrolijke wetenschap (1882) is het sleutelwerk in het oeuvre van Friedrich Nietzsche, waarin hij zich manifesteert als psycholoog, cultuurcriticus, dichter en wijsgeer ineen. Door Nietzsche zelf omschreven als een van zijn meest persoonlijke werken, geldt De vrolijke wetenschap als sluitstuk van zijn jaren als 'vrije geest' en luidt het de overgang in naar zijn latere werk. De 'gaya scienza' handelt over nog altijd actuele thema's als het troebele onderscheid tussen kunst en wetenschap, de grenzen van onze waarheidsliefde en 'het geloof in het doel van het bestaan'. Aforisme na aforisme analyseert Nietzsche alledaagse illusies op even diepzinnige als toegankelijke wijze - soms in niet meer dan een zin. De vrolijke wetenschap bevat vrijwel al Nietzsches grondgedachten: de eeuwige wederkeer, amor fati, het probleem van het nihilisme en uiteraard de dood van God. Daarmee is dit boek bij uitstek geschikt als kennismaking met het gedachtegoed van de 'filosoof met de hamer'. Deze fraaie nieuwe vertaling van Hans Driessen laat ons Nietzsche van zijn beste kant zien: prikkelend, diepzinnig, helder en wonderbaarlijk evenwichtig. Ard Posthuma nam de gedichten voor zijn rekening en Paul van Tongeren verzorgde het nawoord.

Vertaald door Hans Driessen

Vantilt, 2018, pap, 351 pp, € 22.50, 9789460043291
winkelwagen
   
Welten, Ruud, Marc De Kesel (red)
Het godstrauma. Lacan, religie en moderniteit
De vraag naar de rol van religie in de wereld vereist een andere manier van denken; anders dan de benadering die rede tegenover geloof plaatst om eenvoudigweg voor een van de twee te kiezen. Aan de hand van het werk van een van de meest besproken denkers van de twintigste eeuw, psychoanalyticus en filosoof Jacques Lacan (1901-1981) wordt deze vraag onderzocht. Lacan heeft zich op vele plaatsen in zijn omvangrijke oeuvre uitdrukkelijk over het statuut en de functie van religie in onze moderne tijd. Sommigen vinden in zijn werk argumenten om religie te beschouwen als een structurele ordening die de religieuze ervaring zelf overbodig maakt. Voor anderen geeft zijn werk aanleiding om de religieuze ervaring als een haast traumatische ontmoeting met het reele te beschrijven. Waar de gangbare logica tekortschiet, biedt Lacan ons een 'logica van het fantasme' om het hardnekkige van de religie en haar verbeelding enigszins te vatten.

Met medewerking van Marc de Kesel, Dominiek Hoens, Antoine Mooij, Henk Oosterling, Rico Sneller, Ruud Welten, Ernst van den Hemel, Johan Schokker, Herman Westerink, Lode Lauweart.

Ruud Welten is bijzonder hoogleraar bij de faculteit Wijsbegeerte aan de EUR, universitair hoofddocent aan Tilburg University en lector aan Saxion. Onlangs verscheen zijn oratie Als de graankorrel niet sterft. Een filosofische archeologie van openbaring. Dr. Marc De Kesel is wetenschappelijk secretaris en senior onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut. Eerder verscheen o.a. Niets dan liefde. Het vileine wonder van de gift en onder zijn redactie (samen met Ben Schomakers) De schoonheid van het nee. Essays over Antigone.

Sjibbolet Filosofie, Sjibbolet, 2018, pap, 224 pp, € 21.50, 9789491110351
winkelwagen